Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP
11.10.2012, 08:51, Stáří: 6 r.

Dva ukončené výzkumné záměry uskutečněné na lékařské fakultě byly hodnoceny Ministerstvem školství jako vynikající

Autor: Eva Hrouzková

prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

V závěru roku 2011 byly na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ukončeny dva dlouhodobé výzkumné záměry, které získaly vynikající závěrečné hodnocení. Jedná se o výzkumný záměr Ústavu imunologie LF UP v Olomouci MSM6198959223 „Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů“ a výzkumný záměr Hemato-onkologické kliniky LF UP v Olomouci MSM6198959205 „Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití v cílené léčbě“.

Hlavním řešitelem výzkumného záměru  MSM6198959223 „Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů“ byl prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. z Ústavu imunologie LF UP. Jím vedený projekt se zabýval vývojem diagnostických a imunomodulačních přístupů u infekčních a imunopatologických stavů. Hlavním přínosem byl pokrok v oblasti vývoje vakcinačních postupů, a to díky molekulární charakterizaci mikrobiálních antigenů, např. HIV1 viru, borelií a kandidy. Byly splněny cíle v oblastech studia bakteriální rezistence, vývoje rychlé detekce mikrobů a nových typů antimikrobiálních látek. Úspěšnost výzkumného záměru dokumentuje také bohatá publikační aktivita řešitelského kolektivu. Na 64 prací bylo publikováno v imputovaných časopisech. Kromě přínosu v oblasti vědecké přineslo řešení projektu především zkvalitnění laboratorní diagnostiky. Výzkumný výsledek byl aplikován do zdravotnické praxe, konkrétně uvedením preparátu Candivac (Bioveta ČR) na trh. Byla rozšířena spolupráce s klinickými obory v oblasti antibiotické léčby, včetně sledování rezistence k antimikrobiálním přípravkům a definování zdrojů a cest šíření multirezistentních patogenů a jejich klonalitu. Došlo k rozšíření spolupráce s veterinární medicínou a navázání spolupráce s renomovanými zahraničními pracovišti v Evropě i USA. Výzkumný záměr přinesl řadu vynikajících teoretických poznatků v oblasti imunologie, mikrobiální diagnostiky a antibiotické rezistence závažných bakteriálních infekcí. Výsledky jsou podstatné pro přípravu vakcinačních preparátů a pro antibiotickou politiku zdravotnických zařízení se značným medicínským a ekonomickým efektem.

Hlavní řešitelem výzkumného záměru MSM6198959205 „Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití v cílené léčbě“ byl prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. z Hemato-onkologické kliniky LF UP. Na řešení tohoto projektu se podílela tři pracoviště základního výzkumu a šest pracovišť aplikovaného a klinického výzkumu. Výzkumný záměr zahrnoval pět hlavních oblastí, v každé z nich byly dosaženy mezinárodně kompetitivní výsledky těžící z propojení a návaznosti základního a aplikovaného výzkumu s přenosem nových poznatků do klinické praxe. V cíli I byly ukázány nové aspekty regulace krvetvorby orogenními transkripčními faktory a byl ukázán sled genetických a buněčných událostí vedoucích ke vzniku akutní myeloidní leukémie (AML) na myších modelech. Byla zavedena nová metoda arrayCGH pro analýzu leukemického genotypu a provedena prognostická analýza souboru 1516 dospělých nemocných s AML. V cíli II byl ukázán význam specifických genetických, biochemických a imunologických charakteristik pro cílenou léčbu chronické myeloidní leukémie (CML). Byly hodnoceny nové, prognosticky významné genetické změny u mnohotného myelomu a u CLL. V cíli III byly získány nové poznatky vedoucí k pochopení obecných mechanismů regulace erytropoézy i ke zpřesnění diagnostiky a léčby stovek dětských i dospělých nemocných s vrozenými i získanými poruchami červené krevní řady. V cíli IV byly odhaleny nové mechanismy regulace buněčného cyklu kmenových buněk a provedena rozsáhlá analýza genetických faktorů ovlivňujících úspěšnost transplantace krvetvorných buněk. Při řešení posledního cíle byly odhaleny faktory mikroprostředí, které se podílejí na vzniku, progresi a modifikaci léčebné odpovědi hematologických malignit a faktory mikroprostředí, které se podílejí na vlastnostech leukemické kmenové buňky u akutních leukemií a na progresi mnohotného myelomu a CLL. V rámci řešení bylo publikováno 191 publikací (z toho 108 v časopisech s IF, s kumulativním IF 324,906). Došlo k posílení hematologické vědecko-výzkumné základny na LF UP v Olomouci s akcentem na výchovu doktorandů a na rozvoj mezinárodní spolupráce. Řešení výzkumného záměru umožnilo vybudování týmu s potenciálem excelence v budoucím hematologickém výzkumu a léčbě. Výzkumný záměr umožnil přístrojové dovybavení zúčastněných pracovišť a rozvoj nových experimentálních metod a některých pokročilých technologií základního biomedicínského výzkumu (např. příprava myších modelů pomocí genových manipulací v embryonálních kmenových buňkách) i rozvoj metod aplikovaného výzkumu. Byly definovány nové diagnostické a prognostické markery několika hematologických malignit. Vytvořené myší modely hematologických chorob budou sloužit pro další studium molekulární patogeneze i pro testování nových terapeutických přístupů. V průběhu řešení projektu byla navázána a prohloubena národní i mezinárodní spolupráce s řadou odborných pracovišť v ČR, EU a USA. Výzkumný záměr přinesl nové poznatky základního a aplikovaného hematologického výzkumu. Translační charakter výstupů přispěl k pochopení patogeneze a optimalizace diagnostických a léčebných postupů u hematologických chorob.

Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci gratuluje oběma hlavním řešitelům a jejich týmům k řadě vynikajících výsledků, kvalitním publikacím a novým postupům, které zcela jistě najdou uplatnění v klinické praxi a péči o nemocné. Vedení LF UP v Olomouci děkuje všem za skvěle odvedenou práci a reprezentaci fakulty na poli vědy a výzkumu.

Zpracovala Mgr. Eva HrouzkováAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew