Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby do AS LF 2010

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci (dále AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 5. října 2010 volby do AS LF. Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám, řazené od nejnovějších po nejstarší.

  

Konečné výsledky voleb

Vzhledem k tomu, že volební komise ve stanovené lhůtě neobdržela žádné písemné námitky proti platnosti voleb, vyhlásila komise dne 3. prosince 2010 platné výsledky voleb do Akademického senátu LF UP.

Akademičtí pracovníci - zvolení senátoři + náhradníci (pdf)
Studenti - zvolení senátoři + náhradníci (pdf)

  

Fotografie z voleb do AS LF

   

Vyhlášení předběžných výsledků voleb (26. listopadu v 18.48)

Akademičtí pracovníci: pořadí podle počtu hlasů - pořadí podle abecedy

Studenti: pořadí podle počtu hlasů - pořadí podle abecedy

Zápis o výsledku hlasování

 

Podle volebního a jednacího řádu může do tří dnů po zveřejnění kterýkoli člen akademické obce podat proti platnosti výsledku voleb námitku u volební komise. Volební komise rozhodne bez zbytečného odkladu o oprávněnosti námitek a vyhlásí platné výsledky voleb, případně rozhodne o vypsání nových voleb.

  

Několik důvodů proč volit do AS LF  
 • kdo se vzdává demokratických možností ovlivňovat veřejné věci, dává jiným možnost rozhodovat o záležitostech, které se ho přímo týkají
 • senát bude v následujícím funkčním období volit děkana od osobnosti děkana se významným způsobem odvíjí směřování fakulty a její prosperita
 • senát kontroluje hospodaření fakulty a schvaluje způsob dělení prostředků na jednotlivá pracoviště
 • senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu

  

Průběh voleb – INFORMACE PRO VOLIČE

Před vykonáním volebního aktu ověří volební komise voličovu totožnost:

 • u akademických pracovníků podle občanského průkazu nebo průkazu zaměstnance
 • u studentů podle průkazu studenta, popřípadě občanského průkazu

a skutečnost, zda je volič zaregistrován v seznamu voličů.

Odpovídá-li voličova totožnost údajům uvedeným v seznamu voličů, vydá volební komise voličovi hlasovací lístek, poučí jej o způsobu a dalších náležitostech hlasování a umožní mu vstoupit do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Voliči z řad akademických pracovníků obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidujících akademických pracovníků, voliči z řad studentů hlasovací lístek se seznamem kandidujících studentů.

Volič je oprávněn provést volební akt pouze ve zvláštních prostorách oddělených tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. V těchto prostorách nesmí být nikdo v době volebního aktu přítomen s voličem.

Volbu provedou

 • akademičtí pracovníci zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení, nejvýše 24 kandidátů
 • studenti zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení nejvýše 12 kandidátů.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič označí více kandidátů, než je uvedeno nebo je označí jinak, než je uvedeno. 

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu volební komise do volební schránky; tím je volební akt ukončen a volič již není oprávněn v těchto volbách znovu hlasovat. 

Volební a jednací řád AS LF UP, čl. 7, odst. 4, 7, 8 a 9

  

Kandidátní listina (pdf verze)

V návaznosti na zveřejnění kandidátních listin mají kandidáti do Akademického senátu Lékařské fakulty možnost vést na akademické půdě volební kampaň dle svého uvážení. K dispozici jsou rovněž společné možnosti prezentace kandidátů, které mohou pomoci oslovit více členů akademické obce současně:

 1. Na stránkách Akademického senátu LF bude vyhrazen prostor pro prezentace kandidátů. Text prezentace v digitální podobě je možné zasílat elektronicky správci sítě LF, panu Tomáši Kopečnému, na adresu tomas.kopecny@upol.cz. Akademická obec bude na tuto prezentaci upozorněna hromadnou elektronickou poštou a oznámením v Aktualitách LF.
 2. V úterý 16. listopadu 2010 v odpoledních hodinách bude v případě zájmu uspořádána společná prezentace kandidátů na shromáždění akademické obce. Kandidáti, kteří budou mít o tuto prezentaci zájem, by měli dát pokud možno obratem, nejpozději však do pátku 12. listopadu do 10.00 vědět na adresu ales.manda@upol.cz (tel. 585632976). Při minimálním počtu alespoň tří zájemců bude stanoven čas zahájení shromáždění a budou pozváni všichni členové akademické obce. V opačném případě bude na webových stránkách AS LF vyvěšeno oznámení o nekonání shromáždění.
 3. K prezentaci v tištěné podobě je rovněž možné využít nástěnku, umístěnou vedle vstupu do budovy Teoretických ústavů LF. Tato nástěnka je k dispozici od 9. 11. 2010.

  

Prezentace kandidátů

  

Harmonogram přípravy a průběhu voleb

1. 11

uzávěrka podávání návrhů na kandidáty

8. 11.

zveřejnění kandidátních listin

16. 11.

prezentace kandidátů (v případě zájmu)

24. - 26. 11.

volby od 9 do 15 hodin – ve středu 24. a čtvrtek 25. v Časopisecké studovně na Teoretických ústavech LF (naproti vrátnice); v pátek 26. v posluchárně I. chirurgické kliniky LF, budova A FN

26. 11. v 17.00

vyhlášení předběžných výsledků

27. 11. - 1. 12

možnost podávání námitek proti platnosti voleb

3. 12. 2010

vyhlášení platných výsledků voleb (případně vypsání nových voleb)

   
Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF
 • Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
 • Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, Mgr. Aleši Mandovi (Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc).
 • Každý návrh musí obsahovat jméno, event. jména, kandidáta(ů) a dále studijní obor a ročník studia v případě studentů nebo název pracoviště u akademických pracovníků.
 • Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů-studentů uvedli kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.

  

Pro studenty

Jak podat návrh na kandidáty do studentské komory AS LF (nezávazný formulář pro podávání písemných návrhů na kandidáty) – ke stažení zde (rtf).

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 12. 2010, Tomas Kopecny