Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby do Akademického senátu LF UP

Konečné výsledky voleb

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné písemné námitky proti platnosti voleb, vyhlásila volební komise dne 5. prosince 2013 platné výsledky voleb do Akademického senátu LF UP.

Akademičtí pracovníci - zvolení senátoři + náhradníci (pdf)

Studenti - zvolení senátoři + náhradníci (pdf)

 

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci (dále AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 1. října 2013 volby do AS LF. 

Důležitá data:

11. 11. 2013 – nejzazší termín pro podávání návrhů na kandidáty

15. 11. 2013 – zveřejnění kandidátních listin (zahájení volební kampaně)

25. 11. 2013 – prezentace kandidátů

27. 11. 2013 – 28. 11. 2013 – Volby do AS LF na TÚ, vždy od 9 – 15 hod.

29. 11. 2013 – Volby do AS LF ve FNOL, od 9 – 15 hod.

29. 11. 2013 (cca 19.00 hod.) – vyhlášení předběžných výsledků voleb.

30. 11. – 4. 12. 2013 – podávání námitek proti platnosti voleb

5. 12. 2013 – vyhlášení platných výsledků voleb (případně vypsání nových voleb)

Prezentace kandidátů

Průběh voleb – INFORMACE PRO VOLIČE

Před vykonáním volebního aktu ověří volební komise voličovu totožnost:

  • u akademických pracovníků podle občanského průkazu nebo průkazu zaměstnance
  • u studentů podle průkazu studenta, popřípadě občanského průkazu

a skutečnost, zda je volič zaregistrován v seznamu voličů.

Odpovídá-li voličova totožnost údajům uvedeným v seznamu voličů, vydá volební komise voličovi hlasovací lístek, poučí jej o způsobu a dalších náležitostech hlasování a umožní mu vstoupit do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Voliči z řad akademických pracovníků obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidujících akademických pracovníků, voliči z řad studentů hlasovací lístek se seznamem kandidujících studentů.

Volič je oprávněn provést volební akt pouze ve zvláštních prostorách oddělených tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. V těchto prostorách nesmí být nikdo v době volebního aktu přítomen s voličem.

Volbu provedou

  • akademičtí pracovníci zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení, nejvýše 24 kandidátů
  • studenti zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení nejvýše 12 kandidátů.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič označí více kandidátů, než je uvedeno, nebo je označí jinak, než je uvedeno. 

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu volební komise do volební schránky; tím je volební akt ukončen a volič již není oprávněn v těchto volbách znovu hlasovat. 

Volební a jednací řád AS LF UP, čl. 7, odst. 4, 7, 8 a 9

  

Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF

  1. Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
  2. Každý návrh musí obsahovat jméno kandidáta, případně jména kandidátů, v případě studentů dále studijní obor a ročník studia, u akademických pracovníků pracoviště.
  3. Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů – studentů uvedli kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.
  4. Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, Mgr. Aleši Mandovi (Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc)

Složení volební komise

Mgr. Aleš Manda (předseda), Mgr. Michaela Kopečná Zapletalová, Mgr. Kristýna Krasulová, Mgr. Zuzana Matušková, Karolína Burdová, Veronika Jančíková, Jana Šašinková, Adam Oškera.

Další aktuální a zpřesňující informace se budou průběžně objevovat na těchto stránkách.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 12. 2013, Tomas Kopecny