Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby do Akademického senátu LF UP 2016

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci (dále AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 20. září 2016 volby do AS LF.

Podávat návrhy na kandidáty je možné do:                          

7. 11. 2016 (16 hod)

Zveřejnění kandidátních listin (zahájení volební kampaně):

9. 11. 2016

Prezentace kandidátů:

15. 11. 2016

Volby do AS LF proběhnou na třech místech:

 • TEORETICKÉ ÚSTAVY LF UP (foyer)

21. + 22. 11. 2016, 9 – 15 hod. (pondělí a úterý)

 • FN OLOMOUC (budova A - před vstupem na I. chirurgickou kliniku)

23. 11. 2016, 9 – 15 hod. (středa)

 • KLINIKA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ (foyer)

24. 11. 2016, 9 – 15 hod. (čtvrtek)

Vyhlášení předběžných výsledků voleb:       

25. 11. 2016, 12.00 hod.

Podávání námitek proti platnosti voleb:

26. – 30. 11. 2016

Vyhlášení platných výsledků voleb:
(případně vypsání nových voleb)

1. 12. 2016

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.

  

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Česká verze

English version

  

Veřejná prezentace kandidátů do Akademického senátu LF UP

V úterý 15. listopadu 2016 od 15:00 bude v malé levé posluchárně na Teoretických ústavech LF uspořádána společná prezentace kandidátů na shromáždění akademické obce. Kandidáti, kteří mají o aktivní účast na této prezentaci zájem, zašlou nejpozději do 15. listopadu do 12:00 e-mail na adresu ales.manda@upol.cz (tel. 585 63 2976), aby bylo možné sestavit seznam a stanovit pořadí prezentujících. Celá akademická obec je srdečně zvána k hojné účasti.

  

Prezentace kandidátů

  

Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF

 1. Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
 2. Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, Mgr. Aleši Mandovi (Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc)
 3. Každý návrh musí obsahovat jméno, event. jména, kandidáta/kandidátů a dále pracoviště u akademických pracovníků, resp. studijní obor a ročník studia v případě studentů.
 4. Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů z řad studentů uvedli funkční kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.

Vzor návrhu kandidátů (doc)

Složení volební komise:
Mgr. Aleš Manda (předseda), PharmDr. Martin Poruba, Bc. Pavel Honig, Veronika Pargačová, Jana Chromíková, Mario Strieš, Natália Sládečková.

  

Samotný průběh voleb

Před vykonáním volebního aktu ověří volební komise voličovu totožnost:

 • u akademických pracovníků podle občanského průkazu nebo průkazu zaměstnance
 • u studentů podle průkazu studenta, popřípadě občanského průkazu

a skutečnost, zda je volič zaregistrován v seznamu voličů.

Odpovídá-li voličova totožnost údajům uvedeným v seznamu voličů, vydá volební komise voličovi hlasovací lístek, poučí jej o způsobu a dalších náležitostech hlasování a umožní mu vstoupit do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Voliči z řad akademických pracovníků obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidujících akademických pracovníků, voliči z řad studentů hlasovací lístek se seznamem kandidujících studentů.

Volič je oprávněn provést volební akt pouze ve zvláštních prostorách oddělených tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. V těchto prostorách nesmí být nikdo v době volebního aktu přítomen s voličem.

Volbu provedou

 • akademičtí pracovníci zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení, nejvýše 24 kandidátů
 • studenti zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení nejvýše 12 kandidátů.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič označí více kandidátů, než je uvedeno, nebo je označí jinak, než je uvedeno. 

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu volební komise do volební schránky; tím je volební akt ukončen a volič již není oprávněn v těchto volbách znovu hlasovat. 

Volební a jednací řád AS LF UP, čl. 7, odst. 4, 7, 8 a 9

  

Volební právo mají dle níže uvedeného rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci ti pracovníci, kteří jsou zaměstnaní na pozici profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor, vědecko-pedagogický pracovník či výzkumný pracovník. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení činosti nesplňují definici akademického pracovníka. Akademičtí pracovníci čerpající dovolenou, vč. mateřské a rodičovské, či neplacené volno, mají volební právo. Přednostové obdrželi seznamy akademických pracovníků na svých pracovištích.

Usnesení AS UP ze dne 25.10.2016:

AS UP přijímá dle čl. 58 Statutu UP výkladové stanovisko k čl. 30 Statutu UP „Akademičtí pracovníci UP“:

Akademickými pracovníky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou zaměstnanci v pracovním poměru k Univerzitě Palackého v Olomouci (tedy ne pracovníci na DPČ a DPP) zařazení v následujících kategoriích:

 

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

profesor

11

docent

12

odborný asistent

13

asistent

14

lektor

15

vědecko-pedagogický pracovník

17

Akademickými pracovníky nejsou:

 

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

výzkumný pracovník (VP)

21

technicko-hospodářský pracovník (THP)

22

pracovníci dělnických povolání (dělník)

23

obchodně provozní pracovník (OPP)

24

zdravotnický pracovník (ZdrP

25

Rozhodným datem ke zjištění členství v akademické obci UP je den zahájení příslušných voleb.

 

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 02. 12. 2016, Tomas Kopecny