Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Volby do AS UP 2011

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 1. prosince 2010 volby do AS UP. Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám, v pořadí od nejnovějších po nejstarší.

  

Výsledky voleb

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů podle platných hlasovacích lístků uvedené sestupně:

Akademičtí pracovníci

pořadí

příjmení a jméno

rok narození

pracoviště

počet hlasů

1.

Sovová Eliška, doc. MUDr., Ph.D., MBA

1960

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

183

2.

Riegrová Dagmar, MUDr., CSc.

1953

Ústav patologické fyziologie

154

3.

Anzenbacher Pavel, prof. RNDr., DrSc.

1947

Ústav farmakologie

125

4.

Adam Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.

1965

Laboratoř dědičných metabolických poruch

66

 
Studenti

pořadí

příjmení a jméno

rok narození

studijní program a obor, ročník studia

počet hlasů

1.

Kalivoda Ivan

1987

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 5.

97

2.

Bojko Jakub

1985

Zubní lékařství, zubní lékařství, 2.

92

3.

Honig  Pavel, Bc.

1980

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 2.

63

4.

Bodnár Vojtěch

1990

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 2.

28

5.

Švihra Ján

1991

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 2.

18

Zápis o výsledku hlasování (pdf)

 

Změna termínu zveřejnění výsledků voleb

Hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého oznamuje, že po diskuzi na zasedání AS UP dne 6. dubna 2011 budou výsledky voleb zveřejněny ve středu 13. dubna 2011 (v 16 hodin).

Oznámení (pdf)

  

Nový termín zveřejnění výsledků voleb

Hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého oznamuje, že z důvodu opakování voleb do AS UP na Fakultě zdravotnických věd UP budou výsledky voleb zveřejněny až po ukončení opakovaných voleb na výše uvedené fakultě, tedy v úterý 19. dubna 2011.

Oznámení (pdf)

 

Zveřejnění výsledků voleb

Výsledky voleb do AS UP za Lékařskou fakultu budou na tomto webu a na úřední desce LF zveřejněny poté, co bude ukončeno hlasování na poslední z fakult UP, tj. ve středu 13. dubna 2011 v 16 hodin.

Oznámení (pdf)

 

Termín a místo konání voleb

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého proběhnou na Lékařské fakultě ve dnech 31. března a 1. dubna 2011, a to od 9 do 15 hodin v Moresově studijním centru v budově Teoretických ústavů LF UP.

Kandidátní listina (pdf)

  

Průběh voleb - informace pro voliče

Totožnost voliče ověřují přítomní členové dílčí volební komise před vykonáním volebního aktu. Totožnost se ověřuje zejména podle platného občanského průkazu, platného cestovního dokladu, průkazu akademického pracovníka, průkazu studenta, výkazu o studiu. Je-li totožnost ověřena, vydají členové volební komise voliči hlasovací lístek a umožní mu vstup do zvláštního odděleného prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
 
Volbu dvou kandidátů z řad akademických pracovníků a jednoho kandidáta z řad studentů vyznačí volič na hlasovacím lístku zřetelným zakroužkováním jejich pořadového čísla.
 
Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu členů dílčí volební komise do volební schránky; tím je voličův volební akt ukončen a volič již není oprávněn v probíhajících volbách opakovaně hlasovat.
 
Volební a jednací řád AS UP, čl. 7, odst. 4-6
 
Další informace o Akademickém senátu UP a letošních volbách do něj – viz Žurnál UP, č. 16, s. 4

  

Vyhlášení voleb

Akademický senát Univerzity Palackého na svém zasedání dne 1. prosince 2010 schválil usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 27. 5. 2011 do 27. 5. 2014 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

 1. Zvolení členů dílčích volebních komisí: do pátku 18. 2. 2011
 2. Návrhy kandidátů do AS UP: do pátku 11. 3. 2011
 3. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách, seznamu voličů a kandidátní listiny: do pátku 18. 3. 2011
 4. Zahájení voleb: pátek 25. 3. 2011
 5. Ukončení voleb: středa 13. 4. 2011
 6. Opakování voleb: středa 20. 4. 2011

  

Dílčí volební komise

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém zasedání dne 1. února 2011 zvolil následující členy dílčí volební komise pro volby do AS UP:

 • Mgr. Aleš Manda (předseda)
 • Mgr. Radka Chytilíková
 • Mgr. Pavel Kurfürst
 • MUC. Simona Mikolajová (místopředsedkyně)
 • MUC. Alena Řezníčková (vzdala se funkce)

Dále Akademický senát LF stanovil, že volby na LF UP se budou konat ve dnech 31. března a 1. dubna 2011.

  

Podávání návrhů na kandidáty do AS UP

Členové akademické obce Lékařské fakulty UP mohou do pátku 11. března 2011 podávat písemné návrhy na kandidáty do AS UP z řad akademických pracovníků a studentů LF UP.
Písemný návrh jednoho nebo více kandidátů, který je nutné zaslat předsedovi dílčí volební komise (Mgr. Aleš Manda, Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc), obsahuje zejména:

 1. u akademického pracovníka jméno a příjmení, rok narození a pracoviště,
 2. u studenta jméno a příjmení, rok narození, studijní obor, studijní program a ročník, v němž je v době konání voleb na fakultě zapsán.
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 04. 2011, Tomas Kopecny