Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Všeobecný archiv

Agenda senátu 2005 - 2008

10. června 2008 (14.00) - řádné jednání AS LF UP

Navržený program (viz pozvánka):

 • Kontrola zápisu z minulé schůze
 • Podmínky přijímacího řízení na LF UP v akademickém roce 2009 – 2010
 • Zpráva děkana a tajemníka LF UP o hospodaření fakulty s prostředky na centrální projekty v roce 2007 
 • Problematika zákona o Univerzitních nemocnicích a.s., vznik Fakultních nemocnic a.s.
 • Nové informace o vzniku ostravské LF
 • Studentská rubrika
 • Žádost o akreditaci oboru Zdravotní laborant
 • Různé

25. března 2008 (14.00 hod) - řádné jednání AS LF UP

 Navržený program (viz pozvánka):

26. února 2008 (14.00 hod.) - jednání AS LF UP

Navržený program (viz pozvánka):

 • Kontrola zápisu z minulého jednání.
 • Schválení změn studijního plánu LF UP.
 • Informace o přípravě voleb do AS UP.
 • Různé.

13. listopadu - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem.
 • Aktualizace Dlouhodobého záměru LF UP na rok 2008 - podkladový materiál zde, senát schvaluje.
 • Vystoupení ředitele FN Olomouc - pan ředitel byl pozván na jednání na základě návrhu z posledního jednání AS LF UP.
 • Podmínky přijímacího řízení do Doktorského studijního programu. Podmínky přijímacího řízení do DSP jsou senátem schvalovány stejně jako podmínky přijímacího řízení do ostatních studijních programů, předkládá proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Doc. Modrianský, z důvodu nepřítomnosti p. proděkana bude na jednání komentovat předseda senátu.
 • Rozšíření akreditace studijního oboru "Porodní asistentka" o kombinovanou formu studia, podkladový materiál zde, předkládá proděkanka Doc. Marečková, senát se vyjadřuje k návrhům studijních programů.
 • Evaluace výuky na LF UP za uplynulý akademický rok, podkladový mateiál předkládá pro informaci proděkan Prof. Milan Kolář.
 • Informace o přípravě voleb - budou podány ústně po uplynutí termínu pro navrhování kandidátů a po jednání volební komise, která se koná v pondělí 12. listopadu.
 • Informace, různé - senát obdržel k rukám předsedy oficiálně kopii dopisu MUDr. Pastuchy děkanovi ve věci jeho odchodu z Psychiatrické kliniky. I když neoficiálně mají někteří členové senátu o těchto problémech informace již průběžně, jde v tomto případě poprvé o oficiální a písemný podnět a senát musí vzít informaci na vědomí a zvážit, jak s ní naloží. Další informace lze očekávat také po schůzce p. děkana s p. ředitelem, která má k této věci proběhnout.
 • Zápis z jednání č. 6/07.

2. října - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem
 • Nejdůležitějším bodem programu je vzhledem k blížícímu se vypršení tříletého funkčního období vyhlášení voleb do AS LF UP. Podkladový materiál s návrhy usnesení najdete zde.
 • Vzhledem k ukončení studia studenta Filipa Wagnera zanikl nejen jeho mandát, ale také není obsazeno místo studentského místopředsedy AS LF UP. I když do konce funkčního období zbývá poměrně krátká doba, je formálně potřebné vyzvat k návrhům na obsazení této funkce a hlasovat.
 • Pan děkan požádal AS LF UP na základě změny ve vedení FN Olomouc o souhlas se svým návrhem jmenovat MUDr. Radomíra Maráčka členem Vědecké rady LF UP. Průvodní dopis je k dispozici zde, životopis zde.
 • Textově nejobsáhlejší podkladový materiál - informace o přípravě Fakulty zdravotních věd - najdete zde.
 • K vyjádření senátu je předložen také záměr reakreditovat zdravotnické studijní obory, kterým brzy vyprší platnost současné akreditace. Základní informační materiál zde, k jednotlivým oborům jsou předloženy příloha1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4.
 • K projednání je předložena také Zpráva o přijímacím řízení na LF UP, dodatečně je vyvěšena také PowerPointová přezentace k tomuto bodu (zde).
 • Jako informace k diskusi jsou předloženy záměry v oblasti úprav Doktorského studijního programu (PhD) na LF UP, které mají zvýšit jeho úroveň. Základní informace zde, jako příloha příklad studijního plánu oboru biochemie na PrF a spolecne predmety na PrF.
 • Diskutovat by se mělo také o integraci výuky na LF UP, vstupní prezentace zde (aktualizovaná verze z 1.10.), výstupy z workshopu v červnu 2007 zde.
 • Zápis z jednání č. 5/07.

12. června 2007 - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem
 • Noví proděkani. Ke dni 1. června jmenoval pan rektor na základě výsledků hlasování AS LF UP novým děkanem naší fakulty Prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc. Pan děkan nás informuje o svém záměru jmenovat nové proděkany (dopis zde). Svůj záměr na jednání dále okomentuje, AS LF UP nemá pravomoc návrh schvalovat, ale má právo se k záměru vyjádřit. Teprve po tomto vyjádření pan děkan jednotlivé proděkany pravomocně jmenuje. Oproti stávajícím proděkanům jsou navržena tři nová jména - Doc. Marečková (CV zde), Doc. Pilka (CV zde) a Doc. Špidlen (CV zde).
 • Změny ve Vědecké radě. V souvislosti s nástupem do funkce děkana na další funkční období se p. děkan také rozhodl potvrdit ve funkci větší část již dříve schválených členů Vědecké rady LF UP, a to na standardní období 1 roku (informace zde). Vzhledem ke jmenování nových proděkanů Doc. Marečkové, Doc. Pilky a Doc. Špidlena zároveň podává návrh na jejich jmenování do Vědecké rady (informace zde, životopisy viz předchozí bod) a navrhuje dále jako nového člena VR LF UP Dr. Vojtěška (CV zde).
 • Podmínky pro přijetí ke studiu. Ke schválení jsou dále předloženy podmínky pro přijetí ke studiu na LF UP v akademickém roce 2007/2008.
 • Evaluace výuky. V dřívějším termínu byl AS LF UP předložen k vyjádření návrh Řádu pro hodnocení kvality výuky studenty UP. Protože jde o věc, která se života fakulty přímo týká a od členů senátu i vedení přišlo více připomínek (vedení LF, Doc. Havlík, Doc. Horčička), bude možnost se v diskusi k návrhu ještě vrátit a vyjádřit.
 • Novela VJŘ AS LF UP. Pan děkan předkládá ke schválení technickou novelu Volebního a jednacího řádu LF UP, zdůvodnění navržených změn je podáno přímo v předloženém dokumentu.
 • Výroční zpráva. K projednání je předložena také Výroční zpráva o činnosti LF UP, vzhledem k proceduře schvalování je třeba případné pozměňovací návrhy sdělit předem panu děkanovi jako předkladateli, příp. prostřednictvím proděkana Doc. Modrianského, který má na starosti redakci materiálu, aby bylo možné případný pozměňovací návrh ještě včas zapracovat do předkládaného textu.
 • Zápis z jednání č. 4/07.

Vyjádření k návrhu Řádu pro hodnocení kvality výuky studenty UP

AS LF UP byl 9. května požádán o vyjádření k návrhu této normy v termínu do pondělí 21. května. Individuální připomínky lze podávat elektronicky předsedovi AS LF UP V. Raclavskému. Poté budou připomínky sumarizovány a předány AS UP. Nové 21. května: Autorům návrhu byly předány následující písemné připomínky (i) vedení LF UP (zpracoval proděkan doc. Kolář), (ii) doc. Havlíka a (iii) doc. Horčičky, spolu s průvodním dopisem předsedy AS LF UP. Vzhledem k ohlasu lze předpokládat, že další vyjádření k návrhu bude také předmětem veřejného jednání AS LF UP 12. června.

27. dubna 2007 - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem.
 • K bodu "Rozdělení finančních prostředků LF UP v roce 2007" je předložena, aktuálně ve znění pozměňovacího návrhu z pátku 20. dubna, tabulka dělení a vysvětlující komentář k mechanismu dělení. Položky, které jsou v tabulce vyznačeny šedým podtiskem, neodpovídají matematicky 80% součtu dotací, mechanismus určení dotace v těchto případech upřesní p. děkan na jednání AS LF UP. Položky, označené okrovým podtiskem, jsou předmětem pozměňovacího návrh na základě dodatečně zapracované dohody hlavního řešitele a spoluřešitelů grantu (doplněno 19. dubna).
 • Pan děkan požádal AS LF UP o schválení svého návrhu jmenovat novými členy Vědecké rady LF UP Doc. Dušana Mištunu, nového děkana JLF UK v Martině (životopis zde) a Doc. Vojtěcha Kamaráda (životopis zde) jako zástupce farmaceutické firmy IVAX namísto stávajícího člena VR, ředitele fy IVAX Jiřího Urbance, který požádal o uvolnění a náhradu Doc. Kamarádem. Zvyšuje se tím počet členů VR LF UP o 1 externího člena, což je v souladu se Statutem LF UP a požadavky zákona o VŠ.
 • Informace k průběhu příprav dostavby a příprav na čerpání fondů EU bude přednesena ústně.
 • Zápis z jednání č. 3/07.

Vyjádření k návrhu II. změny Statutu UP

AS LF UP byl požádán o vyjádření k návrhu II. změny Statutu UP, kterou bude projednávat AS UP, v termínu do 20. dubna 2007. Protože se nejbližší jednání AS LF UP oproti původnímu předpokladu uskuteční až 24. dubna, je návrh změny předložen k připomínkám elektronicky zde. Individuální připomínky lze podávat předsedovi AS LF UP V. Raclavskému nejpozději do středy 18. dubna 2007. Poté budou připomínky sumarizovány a předány AS UP. Pokud by některý člen AS LF UP považoval za potřebné projednat stanovisko AS LF UP kolektivně, bylo by nutné předat připomínky až po zasedání AS LF UP 27. dubna, tj. po termínu jednání legislativní komise AS UP.

3. dubna 2007 - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem.
 • Volba děkana - podrobnější informace o dosavadním průběhu procesu viz samostatná sekce těchto webových stránek. Jediným kandidátem je Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., který zveřejnil své programové teze a prezentoval se akademické obci v úterý 27. března 2007.
 • Informace o dílčím rozpočtu fakulty - na základě loňské diskuse a jasného výkladu VŠ zákona a norem UP nemáme povinnost dílčí rozpočet v účetnické struktuře schvalovat, přesto jsem (předseda AS LF UP) doporučil vedení fakulty, aby ho senátu jako dílčí informaci předložilo spolu s přehledem letošního dělení prostředků v rámci UP. Na nejbližším zasedání AS LF UP budeme pak projednávat a schvalovat vlastní dělení prostředků v rámci fakulty podle zákona, které je mnohem podstatnější a srozumitelnější. Rekapitulaci dělení prostředků v rámci UP včetně přehledu trendů v posledních letech najdete zde, dílčí rozpočet LF UP v účetnické struktuře najdete zde. Pro správnější orientaci je potřeba dodat, že v průběhu roku se bude rozpočet ještě vyvíjet podle získávání dodatečných příjmů, které dnes nemohou být kvantifikovány. Pro srovnání - vloni předpokládal dílčí rozpočet příjmy a výdaje ve výši 304,8 mil., skutečnost na konci roku byla téměř 335 mil. Letos začínáme s předpokladem 332,8 mil. Kč.
 • Návrhy na změnu kurikula - k projednání jsou předloženy ještě dodatečné návrhy na předměty kategorie C. Důvodem dodatečného předložení je fakt, že na realizaci těchto předmětů byly nově získány účelové prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Náklady na novou výuku budou po dobu 2 let hrazeny z ESF a nebudou proto započítávány do výukové zátěže, podle které se dělí prostředky na ústavy, kliniky a pracoviště. Výuky bude probíhat od pátku odpoledne během víkendů.
 • Zápis z jednání č. 2/07.

20. února 2007 - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem
 • Zpráva o hospodaření LF UP v roce 2006 je předložena panem děkanem podle osnovy, která vzešla z vnitřní diskuse AS LF UP.
 • Volby děkana je nutné vyhlásit nejméně 3 měsíce před vypršením mandátu stávajícího děkana, tj. nejpozději 1. března 2007. K projednání v AS LF je připraven návrh na vyhlášení voleb, návrh harmonogramu voleb a návrh kandidátů do zvláštní volební komise, která pak samostatně řídí volby. Do komise byli dosud navrženi (řazeno chronologicky podle okamžiku obdržení návrhu): Doc. Vospělová-Psotová, Doc. Kolářová, Dr. Strojil, student Wagner a Doc. Sovová. Další návrhy bude samozřejmě možné dávat na jednání senátu, minimální počet členů je 3, maximální 7.
 • Návrhy na změnu kurikula (tzv. změny v Bílé knížce) budou stejně jako v minulých letech komentovány přímo na jednání senátu odpovědnými proděkany. Proděkan Doc. Kolář předloží tyto návrhy a proděkan Prof. Mihál tyto návrhy, jde ve všech případech o nové předměty kategorie C.
 • Zápis z jednání č. 1/07

Vyjádření k návrhu nových vnitřních předpisů UP

AS LF UP má podle článku 31 stávajícího Volebního a jednacího řádu možnost se vyjádřit k návrhům vnitřních předpisů UP, které schvaluje AS UP. K vyjádření byl paní prorektorkou Lochmanovou předložen návrh na změnu Statutu UP a návrh nového Vnitřního mzdového předpisu UP. Individuální připomínky lze podávat předsedovi AS LF UP V. Raclavskému nejpozději do pondělí 12. února 2007. Poté budou připomínky sumarizovány a předány AS UP. Pokud by některý člen AS LF UP považoval za potřebné projednat stanovisko AS LF UP kolektivně, bylo by nutné svolat mimořádné jednání AS LF UP nejpozději 13. února 2007. V takovém případě je nutné takový požadavek sdělit předsedovi AS LF UP V. Raclavskému nejpozději do 29. ledna 2007.

5. prosince 2006 - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem.
 • Aktualizace Dlouhodobého záměru LF UP na rok 2007. Aktualizace je předkládána panem děkanem, materiál byl připraven po diskusi ve vedení LF UP a bude před jednáním senátu schvalován ve vědecké radě LF UP.
 • Zpráva o evaluaci výuky v akademickém roce 2005/2006. Zpráva je předkládána proděkany pro výuku Doc. Kolářem a Prof. Mihálem.
 • Podmínky přijímacího řízení do Doktorského studijního programu. Podmínky přijímacího řízení do DSP jsou senátem schvalovány stejně jako podmínky přijímacího řízení do ostatních studijních programů, předkládá proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Doc. Modrianský.
 • Vyjádření k připravovanému DSP v oboru Ošetřovatelství. Podle Zákona o VŠ se senát fakulty vyjadřuje k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě.
 • Po zevrubné diskusi ve vedení fakulty bylo dohodnuto, že na jednání 5. prosince  nebude prozatím předložena odpověď na dva dotazy senátorky Dr. Riegrové k hospodaření fakulty (viz Zápis z jednání č. 5/06), protože data, která jsou v této chvíli k dispozici, jsou jen průběžná k 31. říjnu a budou se výrazně změnit na základě čerpání v listopadu a prosinci. Přednostové byli na setkání přednostů předběžně informováni o odhadu výsledku hospodaření za jednotlivé ústavy. K příjmům z programu General Medicine rovněž nejsou konečná čísla o bude ještě docházet k pohybům. Zpráva o hospodaření v přesnější podobě bude senátu řádně předložena na nejbližším jednání v roce 2007. Ke třetímu dotazu na fungování toku finančních prostředků v sociálním fondu lze sdělit, že dle rozhodnutí rektora a děkanů UP bude sociální fond tvořen ve výši 1 % mzdových nákladů ze zdrojů 11 (hlavní činnost), 31 (specifický výzkum) a 90 (doplňková činnost) a to pouze za 2. pololetí roku 2006. Čerpání sociálního fondu v letošním roce nebude povoleno.
 • Zápis z jednání č. 6/06.

24. října 2006 - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem.
 • Průběžná informace o stavu příprav dostavby Teoretických ústavů LF UP - hlavní zprávu přednese ústně prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby Prof. Weigl, doplněna bude prezentací připravenou autory aktualizované studie dostavby (Ateliér-R, Ing. Pospíšil). Vybrané grafické podklady jsou k dispozici zde: situace, ukázka půdorysu na příkladu 1. nadzemního podlaží, řez A-A, pohled SV, JZ, SZ, JVtrojrozměrný. Celkový přehled o umístění a rozloze ústavů a pracovišť, plánovaných v dostavbě, najdete zde.
 • Zpráva o průběhu příjímacího řízení bude komentována proděkanem pro záležitosti studia všeobecného lékařství 1.-3. ročníku Doc. Kolářem, v plném znění je dostupná na Úřední desce LF UP v sekci Přijímací řízení, přímý odkaz zde, vybrané údaje jsou shrnuty v PowerPointové prezentaci.
 • Zápis z jednání č. 5/06.

13. června 2006 - řádné jednání AS LF UP

 • Pozvánka s programem a Komentář k navrženým bodům (totožný s textem, který následuje, jen pro usnadnění tisku - soubor ve formátu pro Word).
 • Rozdělení finančních prostředků fakulty a dílčí rozpočet LF UP na rok 2006. Materiál je předkládán po neúspěšném projednání dílčího rozpočtu LF UP na jednání AS LF 9. května (viz zápis). Na základě analýzy možných příčin nepřijetí byl připraven návrh informativnější struktury materiálu a senátoři byli vyzváni k jeho připomínkování. Vzhledem k počtu připomínek a relativnímu nedostatku času je materiál k dispozici zde od pátku 8. června 6:50 hod., za zpoždění se omlouváme. Na druhé straně věříme, že úpravy prospějí jeho kvalitě a vypovídací schopnosti.
 • Přijímací řízení na LF UP v roce 2007 - schválení podmínek pro přijetí ke studiu. Projednávání podmínek pro přijetí při přijímacím řízení v roce 2007 již teď ve velkém předstihu je dáno technickými lhůtami stanovenými managementem UP. Podkladový materiál je k dispozici zde v co nejúplnější podobě, přesto nelze vyloučit pozdější úpravy některých údajů technické povahy. Nepředpokládá se, že by tyto změny mohly mít vliv na podstatné parametry podmínek pro přijetí, pokud by nastaly, budou zpětně schváleny na nejbližším jednání AS LF UP.
 • Změna Statutu a organizačního schématu LF UP. Materiál je předkládán po neúspěšném projednání návrhu změn Statutu LF UP na jednání AS LF 9. května (viz zápis). Na základě analýzy připomínek a dalších diskusí byl návrh upraven tak, aby umožňoval flexibilní řešení a vycházel vstříc pokud možno všem připomínkám. Návrh změn Statutu LF UP je k dispozici zde, červeně jsou navrženy původní změny již projednávané AS LF UP 9. května 2006, modře jsou vyznačeny další úpravy, vycházející vstříc připomínkám. Na konci návrhu je uvedena důvodová zpráva, komentující jednotlivé změny. Příloha statutu LF UP č. 1 – Organizační schéma je k dispozici zde. Změny jsou vyznačeny červeně.
 • Stanovisko ke změnám Statutu UP. Stanovisko fakultních senátů k celouniverzitní normě je vyžadováno, není ale závazné pro konečné schválení normy AS UP. Náš senát již změny Statutu UP projednával 28.3.2006 (viz zápis). Tato podoba byla schválena i AS UP a odeslána k registraci na MŠMT, které ji ale vrátilo s připomínkami k některým pravidlům hospodaření, které byly v rozporu s novým zákonem o VŠ, a s dalšími připomínkami (např. vypuštění přílohy se seznamem oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem). Plné znění připomínek MŠMT je v korekčním režimu vyznačeno v souboru, který je k dispozici zde. Znění Statutu UP bylo poté přepracováno nejen na základě stanoviska MŠMT, ale bylo dále doplněno o novou přílohu č. 6 "Anglické a latinské ekvivalenty názvu UP a názvů fakult" a dále o podněty fakult, které byly schváleny v LK AS UP (upravená česká verze doktorského slibu na základě návrhu CMTF, změna výrazu "pěstované obory" a další návrhy). Plné upravené znění je k dispozici zde, v tomto znění jsou již připomínky MŠMT zapracovány do textu (základní černá barva písma) a v korekčním režimu jsou vyznačeny nové úpravy, vzešlé z UP. K názvu LF UP v anglickém jazyce, který je součástí výše uvedené přílohy č. 6, je potřeba ještě pro informaci dodat, že vychází z rozhodnutí vedení LF UP po diskusi, toto rozhodnutí bylo poté vydáno v pravomoci děkana ve formě rozhodnutí děkana z 1. června 2006.
 • Zápis z jednání č. 4/06.

 23. května 2006 - mimořádné jednání AS LF UP

 • POZOR ZMĚNA - mimořádné jednání bylo zrušeno. Podrobnosti zde.
 • Mimořádné jednání je svoláno v krátkém odstupu od posledního řádného jednání AS LF UP, protože se na minulém jednání nepodařilo schválit rozpočet LF UP na rok 2006. Schválení rozpočtů všech fakult je podmínkou sestavení rozpočtu UP, který musí být poté schválen AS UP.
 • Pozvánka s programem.
 • Návrh rozpočtu LF UP je k dispozici zde. Návrh rozpočtu vychází z usnesení AS UP, který dne 26. dubna 2006 schválil návrh dělení příspěvků a dotací MŠMT na UP v roce 2006 (viz Zápis č. 10/2006).
 • K projednání a schválení je předložena také upravená verze návrhu změn Statutu LF UP. Úpravy byly provedeny na základě diskuse o vhodnosti alternativních pojmenování pracovišť LF UP na posledním jednání AS LF UP. Předložený návrh nabízí větší flexibilitu v pojmenovávání pracovišť i s ohledem na přípravu zárodku Zdravotnické fakulty v rámci LF UP. Konkrétní případné změny názvů stávajících pracovišť či názvy nových pracovišť by AS LF UP projednával vždy v konkrétních případech v rámci změn organizačního schématu fakulty, který je přílohou Statutu LF UP.

9. května 2006 - řádné jednání AS LF UP:

 • Pozvánka s programem.
 • K bodu "Průběžná informace o stavu příprav dostavby budovy TÚ LF" vystoupí ústně prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. a kvestor UP Ing. Jiří Jirka.
 • Návrh rozpočtu LF UP je k dispozici zde.
 • K projednání a schválení je předložena Výroční zpráva LF UP za rok 2005.
 • V souvislosti se vzdáním se členství ve Vědecké radě LF UP Prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. z důvodů časového zaneprázdnění při výkonu funkce prorektorky podává p. děkan návrh na jmenování Doc. MUDr. Petra Kaňovského, CSc. novým členem VR LF UP. Životopis a seznam publikací navrženého najdete zde.
 • K projednání a schválení jsou předloženy změny Statutu LF UP, které jsou mj. vyvolány nutností reagovat na připomínky Akreditační komise - podrobnosti v důvodové zprávě na konci textu navrhovaných změn.
 • V bodu Informace, různé bude mj. podán podrobnější výklad k připravené směrnici děkana LF UP k "Programu podpory začínajících vědecko-výzkumných pracovníků a studentů DSP na LF UP".
 • Zápis z jednání č. 3/06.

28. března 2006 - řádné jednání AS LF UP:

 • Pozvánka s programem.
 • K bodu "Průběžná informace o stavu příprav dostavby budovy TÚ LF" vystoupí ústně prorektor pro záležitosti rozvoje a výstavby Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
 • Informaci o přípravách LF UP na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU po roce 2007 přednese proděkan pro záležitosti vědy, výzkumu a doktorských studií Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. Základní informace o připravovaných mechanismech čerpání, především o operačním programu "Výzkum, vývoj a inovace" lze najít na stránkách MŠMT v sekci Evropská unie a programy EU, podsekce Dokumenty k Operačnímu programu VaVaI. Lékařská fakulta na možnost tohoto čerpání reagovala po konzultaci s členů vedení s hlavními vedoucími osobnostmi vědeckých týmů přípravou anotace tzv. středního projektu, která zatím slouží MŠMT pouze k tzv. screeningu absorpčních schopností ČR v této oblasti. Na základě došlých anotací bude operační program VaVaI dopracován a začátkem roku 2007 lze očekávat první výzvu k podávání projektů. Text anotace včetně úvodního instrukčního textu k vyplnění je k nahlédnutí zde.
 • K projednání jsou písemně předloženy Změny v tzv. Bílé knížce pro přístí akademický rok. Změny jsou v textu vyznačeny červeně a budou slovně na jednání senátu komentovány jednotlivými proděkany podle příslušných kompetencí.
 • Informace z prvního sněmu Rady VŠ, ve kterém je naše fakulta zastoupena předsedou AS LF, je k dispozici ve zpravodaji RVŠ Alma Mater. Kromě toho se náš delegát stal členem Komise pro vědeckou činnost RVŠ, pracovní teze této komise jsou k dispozici zde a budou předmětem diskuse na prvním jednání komise v květnu, připomínky a návrhy akademické obce LF jsou vítány. Členové komise byli také osloveni v souvislosti s prvním kolem diskuse k připravované novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře vědy a výzkumu. Tato informace byla předána také přednostům ústavů a kdokoli se mohl do diskuse individuálně zapojit podle informací zveřejněných Radou pro výzkum a vývoj. Prostřednictvím RVŠ bylo uplatněno stanovisko našeho delegáta, které je k nahlédnutí zde, celkový výsledek diskuse, předaný za RVŠ Radě pro výzkum a vývoj je k nahlédnutí zde.
 • Dodatečně po rozeslání pozvánky byl AS LF UP požádán ještě o (1) delegování 2-3 zástupců do komise pro vyběrová řízení při obsazování míst akademických pracovníků a o (2) projednání nově navrženého znění Statutu UP (bude vyvěšeno v nejbližší době).
 • Zápis z jednání č. 2/06

14. února 2006 - řádné jednání AS LF UP:

Pro jednání jsou předloženy tyto materiály:

 • Pozvánka na jednání s programem - pokud nejsou níže odkazy na podkladové materiály ke všem bodům, budou doplněny v pátek 9.2.2006.
 • V souvislosti s nástupem prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. do funkce prorektorky pro vědu požádá p. děkan AS LF o vyjádření ke svému záměru jmenovat nově proděkanem pro vědu a výzkum Doc. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D., viz stručný životopis a přehled publikací.
 • V souvislosti se vzdáním se členství ve Vědecké radě LF UP Prof. MUDr. Jaroslava Veselého, CSc. a s nástupem nového proděkana pro vědu podá p. děkan návrh na jmenování Doc. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D. novým členem VR LF UP. Charakteristika kandidáta viz předchozí bod.
 • Stručnou informaci o předběžném výsledku hospodaření LF UP přednese p. tajemník ústně.
 • Návrh Dlouhodobého záměru LF UP na léta 2006-2010. Jde o důležitý dokument, který předkládá senátu ke schválení po projednání ve Vědecké radě LF UP (2. února) pan děkan. Jemu je také možné nejlépe do 5 pracovních dnů před jednáním senátu adresovat připomínky k návrhu.
 • Návrh změn Statutu LF UP. V dokumentu je uveden pouze 1 článek, ve kterém dochází ke dvěma změnám. Návrh předkládá p. děkan, kterému je možné nejlépe do 5 pracovních dnů před jednáním senátu adresovat připomínky k návrhu.
 • Návrh nového znění Volebního a jednacího řádu AS LF UP včetně Přílohy č. 1 (hlasovací lístek). Jde o kompletně přepracovaný dokument, do kterého byly zahrnuty návrh na změny vzešlé z AS LF UP, z vedení LF UP a změny nutné vzhledem k novelizaci Zákona o VŠ. Návrh předkládá p. děkan, kterému je možné nejlépe do 5 pracovních dnů před jednáním senátu adresovat připomínky k návrhu.
 • Návrh nového znění Jednacího řádu Vědecké rady LF UP. Návrh předkládá p. děkan, kterému je možné nejlépe do 5 pracovních dnů před jednáním senátu adresovat připomínky k návrhu.
 • Schválená novela Stipendijniho řádu UP, ke které je podle Volebního a jednacího řádu AS UP vyžadováno stanovisko také senátů fakult.
 • Úpravy přílohy č.1 Vnitřního mzdového předpisu UP schválená AS UP, které je podle Volebního a jednacího řádu AS UP vyžadováno stanovisko také senátů fakult - konkrétně tabulka mzdových tarifů a vysvětlující komentář.
 • Zápis z jednání č. 1/06

13. prosince 2005 - řádné jednání AS LF UP:

 • Pozvánka na jednání
 • Návrhy na jmenování nových členů Vědecké rady LF UP - p. děkan podává návrh na jmenování 2 nových členů Vědecké rady LF UP - doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc. (charakteristika zde) a MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. (děkan Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity, charakteristika zde).
 • Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech v akademickém roce 2006/2007 (materiál zde).
 • Organizační změna - Informační centrum (důvodová zpráva a náplň práce nového oddělení).
 • Aktuálně byla na jednání senátu zařazena také ústní informace p. kvestora k přípravě dostavby budouvy Teoretických ústavů LF UP, podrobnosti viz zápis z jednání.
 • Zápis z jednání č. 9/05

11. října 2005 - řádné jednání AS LF UP:

20. září 2005 - řádné jednání AS LF UP:

 • Pozvánka na jednání
 • Přijímací řízení na LF UP v roce 2006 - schválení podmínek pro přijetí na LF UP (podle § 27, odst. 1, bod e Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách), podkladový materiál zde.
 • Změna ve Vědecké radě LF UP - na základě vzdání se členství externího člena VR LF UP RNDr. Bořivoje Vojtěška z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí p. děkan projednal možnost jmenování nového externího člena Jiřího Urbance, ředitele fy IVAX Pharmaceuticals Opava. Podle § 29, odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jmenuje a odvolává členy Vědecké rady děkan, podle čl. 38 Volebního a jednacího řádu AS LF UP předkládá svůj návrh senátu fakulty. Podmínkou je předložení charakteristiky kandidáta a jeho souhlasu - podkladový materiál zde (2,2 MB).
 • Zápis z jednání č. 7/05

24. května 2005 - mimořádné jednání AS LF UP:

5. dubna 2005 – řádné jednání AS LF UP:

22. března 2005 – mimořádné jednání AS LF UP:

22. února 2005 – řádné jednání AS LF UP

25. ledna 2005 – odročené jednání a řádné jednání AS LF UP

11. ledna 2005 – řádné jednání AS LF UP

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 05. 2016, Vladislav Raclavský