Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 10. prosince 2016 volby do AS UP na funkční období 2017–2020 (viz vyhlášení a harmonogram voleb).
Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám na Lékařské fakultě UP, v pořadí od nejnovějších po nejstarší. Informace lze rovněž nalézt na speciální webové stránce pro volby do AS UP.

Rozhodnutím hlavní volební komise budou předběžné výsledky voleb na LF UP zveřejněny až po skončení voleb na celé univerzitě, tedy v pátek 7. dubna v 17 hodin.

Volby do Akademického senátu UP na funkční období 2017–2020 proběhnou na lékařské fakultě dle následujícího harmonogramu:

pondělí 27. března
9.00 – 12.00
Klinika zubního lékařství (Palackého 12)

úterý 28. března
středa 29. března
vždy 9.00 – 15.00
foyer Teoretických ústavů (stará budova)

Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem maximálně 2 kandidátů z řad akademických pracovníků a maximálně jednoho kandidáta z řad studentů. Ve volbách do AS UP akademičtí pracovníci i studenti volí kandidáty z řad akademických pracovníků i studentů. Před volbou je nutno prokázat totožnost (zejména platným občanským průkazem, cestovním dokladem, průkazem studenta/pedagoga UP, průkazem zaměstnance FNOL, výkazem o studiu).

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UP v Olomouci konané ve dnech 24. 3. – 7. 4. 2017

Lékařská fakulta UP

Část 1 – Kandidáti z řad akademických pracovníků (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly

rok narození

pracoviště

Anzenbacher Pavel prof. RNDr. DrSc.

1947

Ústav farmakologie

Bajgar Robert MUDr. Mgr. Ph.D.

1975

Ústav lékařské biofyziky

Džubák Petr MUDr. Ph.D.

1974

Ústav molekulární a translační medicíny

Gabryš Martin MUDr.

1971

Neurochirurgická klinika

Gallo Jiří prof. MUDr. Ph.D.

1966

Ortopedická klinika

Klementová Olga MUDr. Ph.D.

1970

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Kolář Zdeněk prof. MUDr. CSc.

1953

Ústav klinické a molekulární patologie

Strojil Jan MUDr. Ph.D.

1978

Ústav farmakologie

Část 2 – Kandidáti z řad studentů (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly

rok narození

studijní program (obor)

ročník

Mnacakanová Eva

1992

všeobecné lékařství (všeobecné lékařství)

5.

Pumprla Martin

1995

všeobecné lékařství (všeobecné lékařství)

3.

Oficiální kandidátní listina LF UP (pdf)

  

Kterýkoliv člen akademické obce LF UP samostatně nebo ve spojení s jinými členy může navrhnout jednoho nebo více kandidátů. Písemné návrhy dle vzoru lze v období od 27. února do 10. března 2017 podávat k rukám Mgr. Pavla Kurfürsta, předsedy dílčí volební komise na LF UP (Centrum pro výuku cizích jazyků, LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 – osobně, poštou, příp. vnitřní poštou).   

Volební právo mají dle níže uvedeného rozhodnutí AS UP ti pracovníci, kteří jsou zaměstnaní na pozici profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor či vědecko-pedagogický pracovník. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nesplňují definici akademického pracovníka. Akademičtí pracovníci čerpající dovolenou, včetně mateřské a rodičovské, či neplacené volno, mají volební právo. 

Usnesení AS UP ze dne 25. 10. 2016 (úplný zápis ze zasedání): 

AS UP přijímá dle čl. 58 Statutu UP výkladové stanovisko k čl. 30 Statutu UP „Akademičtí pracovníci UP“:
Akademickými pracovníky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou zaměstnanci v pracovním poměru k Univerzitě Palackého v Olomouci (tedy ne pracovníci na DPČ a DPP) zařazení v následujících kategoriích:

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

profesor

11

docent

12

odborný asistent

13

asistent

14

lektor

15

vědecko-pedagogický pracovník                  

17

Akademickými pracovníky nejsou:

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

výzkumný pracovník (VP)

21

technicko-hospodářský pracovník (THP)       

22

pracovníci dělnických povolání (dělník)

23

obchodně provozní pracovník (OPP)

24

zdravotnický pracovník (ZdrP)

25

Rozhodným datem ke zjištění členství v akademické obci UP je den zahájení příslušných voleb.

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém zasedání dne 14. února 2017 zvolil dílčí volební komisi ve složení:

  • Mgr. Pavel Kurfürst (předseda DVK)
  • MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. (místopředseda DVK)
  • Barbora Bittnerová
  • Filip Blažek
  • Ing. Eva Kriegová, Dr.
  • Tomáš Kučera
  • Mgr. Zuzana Macečková
  • Mgr. Natálie Táborská

AS LF UP na stejném zasedání stanovil termín konání voleb, volební místnosti a hodiny zahájení a ukončení pro každý den voleb na LF UP. Volby budou probíhat:

  • 27. března od 9.00 do 12.00 na Klinice zubního lékařství (Palackého 12)
  • 28. a 29. března vždy od 9.00 do 15.00 ve foyeru Teoretických ústavech LF UP (stará budova, Hněvotínská 3)
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 03. 2017, Tomas Kopecny