Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Atestace

Atestační zkoušky 2017

Termíny a místa konání atestačních zkoušek, okruhy zkušebních otázek, jmenný seznam členů atestačních komisí jsou k dispozici zde

Základní informace k atestační zkoušce


Od 1. ledna 2012 atestační zkoušky zajišťují jednotlivé lékařské fakulty. Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně lékařské fakultě, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky je v aplikaci EZP (po vyplnění vytiskněte a zajistěte požadované podpisy. Musí obsahovat kromě vyplněných údajů razítko a podpis Vašeho školitele, dále razítko a podpis statutárního zástupce Vaší nemocnice (ředitel či jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti) a podpis Váš. Dále přiložte všechny kopie indexu o absolvovaných stážích, výkonů z logbooku a potvrzení o absolvování povinných a odborných kurzů).

Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 90 dní před termínem atestační zkoušky na LF, která atestační zkoušku pro daný obor pořádá (viz seznam na stránkách MZČR), a to z důvodu nutného posouzení lékařskou fakultou, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách.

V souladu s § 4 a §5 Vyhlášky č. 188/2009 Sb. o atestační zkoušce musí mít každý lékař splněny veškeré požadavky stanovené vzdělávacím programem pro daný obor specializačního vzdělávání ve lhůtě 30 dnů před termínem atestace (stáže, kurzy, testy, odborné akce atd.). Tato podmínka je nepodkročitelná a při jejím nedodržení není přístup k atestační zkoušce možný.

Přihlásit se k vykonání atestační zkoušky v daném oboru je možné podle všech v současné době platných vzdělávacích programů (VP), vydaných v 2005, 2009/2010, 2011 a 2015, podle jejich platnosti v době zařazení a možností si program změnit časově kupředu. Je nezbytné naplnit všechny požadavky daného VP v teoretické a praktické části, včetně kmene.

 

Věstník MZ 1/2013

Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP z r. 2011 kurzy „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“. Věstník stanovuje dobu platnosti těchto kurzů na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání NL“ na dobu 10 let od jeho absolvování. Absolvování znovu zařazených kurzů pro lékaře, kteří přistupují k atestaci podle VP z roku 2011, je povinné.

Akreditace pracovišť

Doložení praxe musí odpovídat požadavkům jednotlivých VP na akreditovaná pracoviště. Jejich naplnění je podmínkou přístupu k atestační zkoušce. (viz. seznam akreditovaných pracovišť http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html)

Obsah atestačních zkoušek

Jak vyplývá z Vyhlášky č. 188/2009, §6 atestační zkouška (dále AZ) se skládá z části teoretické a pokud tak stanoví vzdělávací program, i z části praktické.

Praktická část AZ se koná v akreditovaném zařízení a předchází teoretické části AZ. AZ probíhá zpravidla v jednom dni. Obsah praktické části je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

Teoretická část AZ spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky (které si uchazeč vylosuje a má min 15 na přípravu odpovědí), z nichž 1 může být nahrazena obhajobou písemné práce.

 

Platné atestační otázky jsou veřejně dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky i na webu lékařských fakult. (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2016_11375_3.html

Platby za atestační zkoušky

K úhradě za atestační zkoušky budete vyzváni v rámci pozvánky k atestační zkoušce (tj. po splnění podmínek k přístupu k atestační zkoušce).

Úhrada za atestační zkoušku je upravena nařízením vlády č. 225/2011 Sb., s účinností od 1. 8. 2011 takto:

  • úhrada za atestační zkoušku - 500,- Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
  • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500,- Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
  • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000,- Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).

 

Platbu zasílejte prostřednictvím bankovního účtu u KB Olomouc:

19-1096330227/0100

VS: 531100002

Obory a termíny atestačních zkoušek na LF UP v Olomouci pro rok 2017

obor

termín atestační zkoušky

odevzdání přihlášky

pokyny k práci

cévní chirurgie

9.5.2017

9.2.2017

dětská chirurgie

20.4.2017

20.1.2017

zde

7.12.2017

7.9.2017

endokrinologie a diabetologie

22.-26.5.2017

22.2.2017

kardiochirurgie

26.9.2017

26.6.2017

kardiologie

4.-8.12.2017

4.9.2017

klinická biochemie

19.4.2017

19.1.2017

lékařská mikrobiologie

15.11.2017

15.8.2017

zde

oftalmologie

7.-9.11.2017

7.8.2017

zde

plastická chirurgie

15.6.2017

15.3.2017

další info

psychiatrie

12.-15.6.2017

12.3.2017

6.-10.11.2017

6.8.2017

radiační onkologie

11.5.2017

11.2.2017

další info

radiologie a zobrazovací  metody

15.-16.5.2017

15.2.2017

6.-7.11.2017

6.8.2017

rehabilitační a fyzikální medicína

31.5.-2.6.2017

28.2.2017

zde

další info

revmatologie

25.-26.5.2017

25.2.2017

zde

soudní lékařství

29.3.2017

29.12.2016

zde

4.12.2017

4.9.2017

urologie

7.-8.12.2017

7.9.2017

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 21. 02. 2017, Iveta Elišková