Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Všeobecné informace

Základní informace

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře a zubního lékaře se získává absolvováním specializačního vzdělávání v příslušném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění.

Podmínky pro získání specializované způsobilosti:

 • zařazení do příslušného oboru specializace
 • absolvování základního kmene/společného základu ukončeného zhodnocením praxe, event. testem
 • absolvování vlastního specializovaného výcviku
 • složení atestační zkoušky

Specializační vzdělávání  se uskutečňuje při výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích, a to v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00). Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tzn. i při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (v úvazku nižším než 1,00). V tomto případě nesmí být celková délka, úroveň a kvalita vzdělávání nižší než       v případě průpravy celodenní.

 

Zařazení do specializačního vzdělávání

Absolvováním LF získává lékař pouze odbornou způsobilost k výkonu povolání. Aby lékař mohl zcela samostatně vykonávat povolání, musí získat specializovanou způsobilost.

Možnosti registrace na LF UP:

1) NOVÉ ZAŘAZENÍ DO OBORU

Dle veřejnoprávní smlouvy se uchazeč může v rámci specializačního vzdělávání zařadit nově do základního oboru pouze u lékařských fakult v ČR (ne na IPVZ – kromě VPL, PLDD a farmaceutických oborů).

KROKY K ZAŘAZENÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. lékař/ zubní lékař vyplní žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání prostřednictvím webové aplikace EZPhttps://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL33ZARAZENIDOZO (prostřednictvím stejného formuláře požádá i o vystavení průkazu odbornosti)
 2. poté je nutné žádost vytisknout, podepsat a společně s přílohami zaslat na adresu: Referát pro specializační vzdělávání, Děkanát LF UP v Olomouci Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Povinné přílohy k žádosti:

 lékaři – čerství absolventi LF  

 • úředně ověřená kopie VŠ diplomu
 • obyčejná kopie  vysvědčení o státní zkoušce (dodatku k diplomu)
 • doklad o zaplacení poplatku za nový logbook v ceně 200,-Kč, číslo účtu: 19-1096330227/0100, VS: 531100001
  lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru opětovně (tzn. do dalšího oboru a průkaz odbornosti již vlastní)
 • průkaz odbornosti
 • doklad o zaplacení poplatku za nový logbook v ceně 200,-Kč, číslo účtu: 19-1096330227/0100, VS: 531100001
  lékaři, kteří vystudovali mimo ČR na území států EU
 • úředně ověřená  kopie VŠ diplomu
 • obyčejná kopie  vysvědčení o státní zkoušce (dodatku k diplomu)
 • obyčejná kopie  Rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR
 • doklad o zaplacení poplatku za nový logbook v ceně 200,-Kč, číslo účtu: 19-1096330227/0100, VS: 531100001

3. Zařazení do oboru bude provedeno do 30 dnů od data doručení kompletní písemné žádosti s přílohami.

4. Žadatel obdrží písemné oznámení o zařazení, průkaz odbornosti a logbook.

Žádost o zrušení zařazení nebo změnu oboru - postup je stejný jako u žádosti o zařazení. Jako příloha se zasílá pouze průkaz odbornosti.

 

2) PŘEREGISTRACE Z IPVZ na LF UP v Olomouci

Pokud má uchazeč zájem se přeregistrovat z IPVZ na LF, vyplní žádost v aplikaci EZP, vytiskne a zašle společně s kopií stránky průkazu odbornosti se záznamem o zařazení do oboru na Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Tento formulář se jmenuje: "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" - (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF) - EZP a je k dispozici na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL37REGISTRACELF

 

3) ZAŘAZENÍ DO DALŠÍHO NOVÉHO OBORU, POKUD NEMÁ UCHAZEČ DOKONČENO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRVNÍM OBORU (tj. v prvním oboru je registrován na IPVZ a nově se může zařadit do oboru na LF)

Vzhledem k tomu, že uchazeč může být dle veřejnoprávní smlouvy zařazen pouze u jedné pověřené organizace, a k tomu, že specializační vzdělávání v základních oborech VPL, PLDD a farmaceutických oborech nadále zajišťuje IPVZ, není možné, aby uchazeč zařazený do oboru, v němž specializační vzdělávání zajišťuje IPVZ, žádal o zařazení do základního oboru, v němž specializační vzdělávání zajišťují lékařské fakulty, a naopak. Uchazeč zařazený do základního oboru specializačního vzděláván u jedné pověřené organizace může být zařazen do specializačního vzdělávání v dalším základním oboru, ve kterém specializační vzdělávání zajišťuje druhá pověřená organizace až poté, co specializační vzdělávání v prvním oboru specializačního vzdělávání dokončí, eventuálně poté, co zažádá první pověřenou organizaci o zrušení zařazení do specializačního vzdělávání v prvním oboru (viz Zápis z diskuze o problémových okruzích ve specializačním vzdělávání MZ ČR ze dne 15. 2. 2012).

V tomto případě tedy uchazeč musí vyplnit oba formuláře viz bod 1) „Nové zařazení do oboru a bod  2) přeregistrace z IPVZ na LF UP v Olomouci.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 09. 2016, Tomas Kopecny