Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Předmluva

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

I když je zobrazování nukleární medicíně v řadě aspektů zcela odlišné od zobrazování radiodiagnostického, obě oblasti využívají ionizujícího záření, a proto je na některých místech zmíněna a obrazově ilustrována analogie v přístrojích a postupech při akvizici a zpracování signálů.

Při sestavování výukového programu byl kladen důraz na názornost opírající se jak o množství ilustrací, tak i o patřičný soulad mezi obrázky a textem zvláště pokud se týká jejich vzájemného rozsahu a umístění. Jednotlivé odstavce jsou téměř samostatnými celky, které jsou sice shromážděny formálně do kapitol a podkapitol, ale vysvětlované jevy a pojmy jsou snadno a rychle přístupné díky množství funkčních odkazů, takže je snadné vyhledávat jejich souvislosti a seznamovat se s jejich úlohou v procesu zobrazování. Samozřejmostí je přesnost výkladu a terminologie a její aktuálnost, aby odpovídaly současnému stavu znalostí v dané oblasti.

Před samotným studiem je vhodné seznámit se základními technickými informacemi o obsahu stránek, které jsou dostupné zde.


Tento výukový program byl vytvořen v rámci projektu 2052/2007 Fondu rozvoje vysokých škol řešeného v roce 2007.

Řešitel: Prof. Ing. Václav Hušák, CSc.
Spoluřešitelé:  Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
                       Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.
                       Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny
Lékařská fakulta UP
Olomouc

Technická spolupráce: Ing. Jaroslav Ptáček


Úvod

Zobrazovací metody v nukleární medicíně se opírají o tři složky

  • vhodné radionuklidy, které emitují záření gama,
  • farmaka, jež obsahují chemickou sloučeninu s navázaným zářičem gama, která se akumulují v určitých tkáních a orgánech (kompartmentech),
  • zobrazovací přístroje poskytující obraz distribuce radiofarmaka ve vyšetřovaných zájmových oblastech.

Vzhledem k tomu, že zobrazovací metody v nukleární medicíně využívají ionizujícího záření gama, řadí se do skupiny radiodiagnostických modalit založených na aplikaci ionizujícího rentgenového záření (záření X). Z jiných fyzikálních principů vychází zobrazování na základě magnetické rezonance (MRI), ultrasonografie aj.

Ve srovnání s radiodiagnostikou a MRI jsou metody nukleární medicíny méně vhodné pro zachycení anatomických detailů, na druhé straně vynikají schopností poskytovat informace o funkci orgánů, o průběhu fyziologických a patologických dějů a charakteru tkání. 

Fyzika zobrazování, dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrana, spolu s radiofarmakologií,  radiobiologií a molekulárním zobrazováním, představují základní disciplíny (angl. basic science) lékařského oboru nukleární medicíny rozvíjeného jak v široké oblasti klinické praxe tak i ve výzkumu.

S výukovým programem je možné začít pracovat pomocí Podrobného obsahu zde.

Poslední aktualizace proběhla dne: 18.3.2011 (úprava některých nefunkčních odkazů)

Stránka aktualizována: 15. 07. 2013, Jaroslav Ptáček