Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Podrobný obsah webových stránek projektu FRVŠ 2052/2007

Podrobný obsah

Zde naleznete podrobný obsah webových stránek Zobrazovací přístroje v nukleární medicíně - fyzika a radiační ochrana. Kliknutím na názvy jednotlivých kapitol a podkapitol budete přesměrováni přímo na odstavec zabývající se zvoleným tématem.


Zobrazovací přístroje v nukleární medicíně – fyzika a radiační ochrana

Technické informace o těchto stránkách


Fyzikální základy

            Zobrazovací proces

      Interakce rentgenového a gama záření s prostředím

            Zeslabení svazku rentgenového a gama záření

            Absorpce a rozptyl rentgenového a gama záření v prostředí

            Interakce rentgenového a gama záření v závislosti na protonovém čísle a energii záření

      Statistický šum, kontrast objektu a obrazu

            Statistický šum v obraze

            Rozdíl v detekovatelnosti "studených" a "horkých" lézí

            Zachytitelnost malých lézí při zobrazování SPECT a PET

      Možnosti ovlivnění kvality obrazu

            Vliv hustoty impulzů na kvalitu obrazu

            Vliv matice na statistickou chybu počtu impulzů v pixelu

            Vztah mezi kontrastem obrazu a celkovým počtem impulzů v obraze

      Efekt částečného objemu a jeho vliv na kontrast obrazu

            Znázornění efektu částečného objemu na zobrazení malých zdrojů záření gama

            Vliv efektu částečného objemu na zobrazení různých defektů myokardu

      Kontrast SPECT obrazu

      Zeslabení svazku fotonového záření při zobrazování SPECT a PET

            Metody korekce na zeslabení


Scintilační kamera - planární a SPECT

            Hybridní systém SPECT/CT

      Scintilační kamera – konstrukce

            Scintilační krystal NaI(Tl)

            Fotonásobič

            Amplitudový analyzátor

            Scintilační spektrum

      Digitální obrazy

            Tvorba digitálního obrazu ve scintilační kameře

            Vliv velikosti matice na kvalitu obrazu

            Nyquistova frekvence

      Kolimátory

            Kolimátory s paralelními otvory

            Kolimátory typu pinhole

            Kolimátor typu Fan Beam pro scintigrafické zobrazování mozku

            Detektor s paralelním kolimátorem a bodový (plošný) zdroj

            Profil v obraze bodového zdroje pořízeného paralelním a pinhole kolimátorem

            Pronikání fotonů záření gama přepážkami mezi otvory kolimátoru

      Parametry scintilačních kamer

            Prostorová rozlišovací schopnost

            Závislost celkového rozlišení detektoru s kolimátorem na vzdálenosti od jeho čela

            Pojetí celkového rozlišení detektoru ve smyslu nejmenší detekovatelné léze

            Integrální homogenita

            Citlivost

            Energetické rozlišení

            Časové rozlišení

      Tomografické zobrazování - principy

            Profil v obraze jedné projekce

            Sinogram

      Rekonstrukce obrazu

            Zpětná projekce a filtrovaná zpětná projekce

            Iterativní rekonstrukce

            Subsety

      Faktory ovlivňující kvalitu SPECT obrazů


Pozitronová emisní tomografie

            Hybridní systém PET/CT

      Principy PET

            Rozdíl mezi SPECT a PET

            Anihilace pozitronu s elektronem

            Typy koncidenčních událostí

      Technické součásti PET

            Elektronická kolimace

            Scintilační krystaly PET systémů

            Detektory PET

            Rekonstrukční procesy

      Parametry PET kamer

            Faktory ovlivňující prostorovou rozlišovací schopnost PET

            Citlivost PET

            Porovnání parametrů přístrojů a obrazů SPECT a PET

      Efekt částečného objemu – PET

            Korekce na efekt částečného objemu

            Detekovatelnost malých lézí


Radiační ochrana

      Radiační ochrana pacienta

            Volba aplikované aktivity a diagnostické referenční úrovně (DRÚ)

            Radiační riziko

      Radiační ochrana pracovníků

            Monitorování pracoviště

            Způsoby radiační ochrany

            Některé ochranné pomůcky a opatření


Test


Použitá literatura

Zpravodajství z UP

Animace č. 1

  • průběh fúze PET a CT obrazů

Animace č. 2

  • určení polohy scintilace

Animace č. 3

  • průběh PET/CT vyšetření

Animace č. 4

  • anihilace pozitronu s elektronem

Animace č. 5

  • časová odezva PET scintilačních krystalů


Stránka aktualizována: