Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Test

TEST s vyhodnocením

V následujícím testu si můžete ověřit nabyté vědomosti. Ke každé otázce jsou k dispozici 3 odpovědi, pouze jedna je správná. Po vyplnění celého testu stačí kliknout na tlačítko PŘEPOČÍTAT a budete hned vědět, kolik odpovědí bylo správných. U každé otázky se také červeně zobrazí správná odpoděď. Zopakovat test je možné po vymazání všech odpovědí stiskem tlačítka VYMAZAT ODPOVĚDI.

Hodně štěstí!!! • 1. Při scintigrafii se zdroj záření nachází:
  mimo tělo pacienta;
  v tělesných dutinách pacienta;
  v celém jeho těle ve formě radiofarmaka.

 • 2. Vyšetření v nukleární medicíně jsou především vyšetření:
  anatomická;
  funkční;
  morfologická.

 • 3. Planární scintilační kamera může pracovat:
  i v tomografickém režimu;
  pouze v planárním režimu;
  již se nepoužívá.

 • 4. Tomografická scintilační kamera může pracovat:
  pouze v tomografickém režimu;
  v tomografickém i planárním režimu;
  při koupi je třeba zvolit pro který režim je určena.

 • 5. Princip vyšetření v radiodiagnostice a nukleární medicíně je:
  stejný;
  rozdílný - radiodiagnostika využívá transmisního, nukleární medicína emisního způsobu zobrazení;
  rozdílný - radiodiagnostika využívá emisního, nukleární medicína transmisního způsobu zobrazení.

 • 6. Hybridní tomografické systémy v nukleární medicíně představují kombinaci:
  nukleárně medicínského a CT radiodiagnostického zobrazení;
  nukleárně medicínského SPECT a PET zobrazení;
  nukleárně medicínského SPECT nebo PET zobrazení v kombinaci s použitím diagnostiky bez ionizujícího záření například ultrazvuku.

 • 7. Pacient, který podstoupil scintigrafické nukleárně medicínské vyšetření:
  není po skončení vyšetření zdrojem ionizujícího záření;
  kromě případů použití radionuklidů s velmi krátkým poločasem přeměny (v řádu sekund či minut) zůstává po vyšetření zdrojem ionizujícího záření;
  zůstává zdrojem ionizujícího záření po celý zbytek života.

 • 8. Pozitronová emisní tomografie využívá:
  efektu tvorby elektron pozitronových párů;
  fotojaderných reakcí;
  anihilace elektronu s pozitronem.

 • 9. Při fotoefektu foton:
  interaguje s celým elektronovým obalem;
  pouze s jedním elektronem z celého elektronového obalu;
  pouze s některým z vnitřních elektronů elektronového obalu.

 • 10. Při fotoefektu foton:
  předá veškerou svou energii elektronu;
  získá energii interakcí s elektronem;
  interaguje s elektronem, odrazí se od povrchu atomového jádra – dochází ke zpětnému rozptylu.

 • 11. Comptonův jev spočívá v rozptylu fotonu ionizujícího záření:
  na jádře;
  na protonu v jádře;
  na elektronu v elektronovém obalu.

 • 12. Po Comptonově jevu má foton:
  vyšší energii než před rozptylem;
  nižší energii než před rozptylem;
  nenastává žádná změna energie.

 • 13. Fotoefekt v měkké tkáni je na rozdíl od Comptonova jevu považován za:
  úplnou absorpci dopadajícího fotonu;
  rozptylový proces;
  proces při němž se energie dopadajícího fotonu změní úměrně úhlu jeho rozptylu.

 • 14. V nukleární medicíně se využívá:
  fotoefektu;
  Comptonova jevu;
  oba dva jsou nežádoucí.

 • 15. V rozsahu energií používaných v nukleární medicíně se převážná většina interakcí odehrává:
  fotoefektem;
  Comptonovým jevem;
  anihilačním procesem.

 • 16. V důsledku vlivu statistického šumu, lze lézi v obraze vidět pouze pokud je poměr signálu k šumu:
  větší než 4;
  menší než 4;
  roven 0.

 • 17. Kontrast obrazu studené léze nemůže nikdy překročit:
  nulovou hodnotu;
  50,00%;
  100,00%.

 • 18. Čím menší je kontrast léze, tím:
  menší hustota impulzů je potřeba k jejímu zobrazení;
  větší hustota impulzů je potřeba k jejímu zobrazení;
  menší je obraz léze.

 • 19. Ve SPECT obraze je šum:
  2x vyšší než v planárním obraze;
  o 2 řády vyšší než v planárním obraze;
  o 1 řád vyšší než v planárním obraze.

 • 20. Zlepšení rozlišení při zachování doby akvizice vede:
  ke zvýšení hladiny šumu v obraze;
  ke snížení hladiny šumu v obraze;
  ke zvýšení hladiny šumu v obraze a zvýšení citlivosti systému.

 • 21. Volba hrubší obrazové matice při zachování délky akvizice vede ke:
  zlepšení rozlišení a zlepšení statistických vlastností obrazu;
  zhoršení rozlišení a zlepšení statistických vlastností obrazu;
  zhoršení rozlišení a zhoršení statistických vlastností obrazu.

 • 22. Efekt částečného objemu způsobený omezenou prostorovou rozlišovací schopností přístroje způsobuje:
  snížení kontrastu obrazu lézí 3-4krát menších než FWHM;
  z lézí 3-4krát menších než FWHM bude viditelná pouze jejich část;
  zvýšení kontrastu obrazu lézí 2-3krát menších než FWHM.

 • 23. Léze s průměrem menším než 0,5 cm je velmi obtížné zobrazit, výjimku mohou tvořit:
  studené léze s kontrastem přesahujícím 200 %;
  horké léze;
  při zobrazování nezáleží na velikosti léze, ale na její aktivitě.

 • 24. U SPECT obrazů se na rozdíl od obrazů planárních:
  uplatňuje sumační efekt;
  nemanifestuje šum tak zásadním způsobem;
  neuplatňuje sumační efekt.

 • 25. Kontrast SPECT obrazů je:
  podstatně nižší než u planární scintigrafie;
  je v podstatě stejný jako u planární scintigrafie;
  podstatně vyšší než u planární scintigrafie.

 • 26. K zeslabení svazku záření gama vycházejícího z těla pacienta při nukleárně medicínských vyšetřeních:
  téměř nedochází, převažuje však Comptonův rozptyl;
  dochází, podílí se na něm fotoefekt a Comptonův rozptyl;
  dochází, především vlivem tvorby pozitron elektronových párů.

 • 27. Vliv zeslabení je u PET vyšetření ve srovnání se SPECT vyšetřením:
  výrazně nižší, neboť energie anihilačních fotonů je 511 keV je výrazně vyšší než energie radionuklidů pro SPECT studie;
  srovnatelný, neboť v měkké tkáni je lineární koeficient zeslabení stejný v rozmezí 100 – 511 keV;
  výrazně vyšší, neboť anihilační fotony při PET vyšetření překonávají větší tloušťku pacienta.

 • 28. PET obrazy nekorigované na zeslabení vykazují:
  falešně vyšší aktivitu směrem ke středu těla;
  falešně nižší aktivitu povrchových partií těla;
  falešně vyšší aktivity povrchových partií těla.

 • 29. U SPECT/CT a PET/CT přístrojů se ke korekci na zeslabení používá:
  přímo mapa HU získaná z CT vyšetření;
  mapa lineárních součinitelů zeslabení získaná z CT vyšetření;
  mapa lineárních součinitelů zeslabení získaná z CT vyšetření přepočítaná na zeslabení 511 keV a horší rozlišení PET systému.

 • 30. Nejčastějším materiálem scintilačních detektorů planárních a SPECT systémů je:
  jodid cesný;
  jodid sodný aktivovaný thaliem;
  jodid sodný.

 • 31. Ve směru od pacienta musí ionizující záření při planární scintigrafii a SPECT projít jednotlivými částmi scintilační kamery v následujícím pořadí:
  kolimátor, scintilační krystal, světlovodič, fotonásobiče;
  scintilační krystal, kolimátor, světlovodič, fotonásobiče;
  scintilační krystal, světlovodič, kolimátor, fotonásobiče.

 • 32. Polohové obvody v detektoru scitilační kamery slouží k:
  určení polohy (natočení detektoru kamery);
  určení polohy záblesku v krystalu;
  správnému nastavení vyšetřovací polohy pacienta.

 • 33. Fotonásobič je vakuová elektronická součástka sloužící:
  k převedení scintilačních fotonů na elektrony a zesílení signálu;
  ke znásobení počtu světelných fotonů optickou cestou;
  ke znásobení počtu světelných fotonů elektronickou cestou, na výstupu jsou všechny fotony převedeny na elektrony a je vytvořen proudový impulz.

 • 34. Amplitudový analyzátor:
  umožňuje zvyšovat amplitudu registrovaných impulzů;
  umožňuje registrovat pouze impulzy ve zvoleném rozsahu energií;
  analyzuje a upravuje výšky jednotlivých impulzů na normalizovanou velikost.

 • 35. Mezi nastavením horní a dolní energetické hladiny amplitudového analyzátoru pro měření in-vitro, nescintigrafická a scintigrafická in-vivo:
  není žádný rozdíl – nastavení je vždy stejné;
  je rozdíl;
  je podstatný rozdíl – vysoce citlivá in-vitro měření vyžadují velmi úzká energetická okna.

 • 36. Kontrolou scintilačního spektra a správním nastavením energetických hladin amplitudového analyzátoru se omezuje:
  vliv fotoefektu na výsledný obraz;
  vlivu kosmického a terestriálního pozadí na výsledný obraz;
  vlivu rozptýleného záření na výsledný obraz.

 • 37. Při scintigrafii se posunutím energetického okna směrem nalevo od fotopíku dosáhne:
  zhoršení obrazové kvality zvýšením vlivu rozptýleného záření;
  zlepšení obrazové kvality snížením vlivu energií záření gama nacházejících se za fotopíkem;
  zhoršení obrazové kvality v důsledku pravděpodobného přehlcení detektoru velkým množství impulzů s energiemi nižšími než je hlavní energie záření gama.

 • 38. Se zhoršujícím se rozlišením obrazové matice dochází za jinak stejných podmínek:
  ke snížení hladiny šumu v obraze;
  ke zvýšení hladiny šumu v obraze;
  nenastává žádná změna, systém se automaticky přizpůsobí, aby zachoval konstantní kvalitu obrazu.

 • 39. Nyquistova frekvence je:
  nejnižší možná prostorová frekvence, kterou je systém schopen přenést;
  průměr mezi nejvyšší a nejnižší prostorovou frekvencí, které je systém schopen přenést;
  nejvyšší možná prostorová frekvence, kterou je systém schopen přenést.

 • 40. Kolimátor je nezbytnou součástí detektoru kamery, protože:
  bez něj není možné získat obraz distribuce radiofarmaka;
  zlepšuje kvalitu obrazu získaného bez kolimátoru;
  není důležitý, používá se pouze jako mechanická ochrana detektoru.

 • 41. Paralelní kolimátory se vyznačují tím, že:
  jimi vytvořený obraz je přímý a zvětšený;
  jimi vytvořený obraz je přímý a zmenšený;
  jimi vytvořený obraz je přímý a nemění velikost.

 • 42. Se zlepšujícím se prostorovým rozlišením paralelních kolimátorů:
  klesá tloušťka kolimátoru, ale roste velikost otvorů;
  klesá tloušťka kolimátoru i velikost otvorů;
  roste tloušťka kolimátoru, velikost otvorů se nemění nebo klesá.

 • 43. Vzhledem ke svým vlastnostem se kolimátor typu pinhole používá nejčastěji k vyšetření:
  velkých orgánů;
  malých orgánů;
  orgánů libovolné velikosti, ale uložených hluboko v těle pacienta.

 • 44. Kolimátor typu fanbeam je hybridem mezi:
  paralelním a divergentním kolimátorem;
  paralelním a pinhole kolimátorem;
  paralelním a konvergentním kolimátorem.

 • 45. Uspořádání přepážek u fanbeam kolimátoru je následující:
  v podélném směru jsou přepážky paralelní, v transaxiálním směru divergentní;
  v podélném směru jsou přepážky paralelní, v transaxiálním směru konvergentní;
  v podélném směru jsou přepážky divergentní, v transaxiláním směru paralelní.

 • 46. Obraz vytvořený fanbeam kolimátorem vykazuje následující vlastnosti:
  v podélném směru je zvětšený, transaxiální řezy zvětšené nejsou;
  v podélném i transaxiálním směru je obraz změnšený;
  v podélném směru obraz zvětšený není, transaxiální řezy zvětšené jsou.

 • 47. V případě, že se bodový zdroj vzdaluje od čela detektoru s paralelním kolimátorem:
  roste účinnost měření, neboť je ozářena větší plocha detektoru;
  klesá účinnost, neboť klesá účinnost všech otvorů kolimátor;
  účinnost se nemění.

 • 48. S rostoucí vzdáleností bodového zdroje od čela detektoru s paralelním kolimátorem:
  dochází k rozšíření profilu v obraze zdroje;
  dochází ke zúžení profilu v obraze zdroje;
  profil v obraze zdroje se nemění.

 • 49. Prostorové rozlišení scintilačních kamer závisí především:
  na rozlišení kolimátoru;
  na vnitřním (intrinsic) rozlišení detektoru;
  velikosti zobrazovaného objektu.

 • 50. Provedou-li se vyšetření téhož pacienta v různých vzdálenostech mezi pacientem a čelem kolimátoru, nastane následující:
  vyšetření provedená ve větší vzdálenosti budou díky nárůstu účinnosti měření vykazovat lepší rozlišení;
  s rostoucí vzdáleností se bude zlepšovat i rozlišení systému, od určité vzdálenosti však začne zase klesat;
  vyšetření provedená ve větší vzdálenosti budou vykazovat horší rozlišení.

 • 51. Citlivost detektoru scintilační kamery a rozlišení detektoru kamery mezi sebou:
  nemají žádnou spojitost, jedná se o nezávislé parametry systému;
  jedná se o závislé parametry, systémy s vyšším rozlišením vykazují nižší citlivost;
  jedná se o závislé parametry, systémy s nižším rozlišením vykazují vyšší citlivost.

 • 52. Dobré energetické rozlišení je výhodné:
  když se provádí vyšetření pomocí více radionuklidů najednou;
  neboť umožňuje lépe zamezit vlivu rozptýleného záření na kvalitu obrazu;
  na energetickém rozlišení systému kvalita obrazu nezávisí.

 • 53. Krátká mrtvá doba je důležitá:
  při vyšetřeních s vysokou četností impulzů;
  při vyšetřeních s nízkou četností impulzů;
  je to parametr určující rychlost s jakou je systém schopen začít nové vyšetření po skončení předchozího.

 • 54. Tomografické zobrazovací metody slouží k zobrazení:
  2D objektů jako 3D;
  3D objektů jako 2D;
  3D objektů jako 3D.

 • 55. Z určené pozice záblesku v detektoru vybaveném paralelním kolimátorem je možné určit:
  směr ze kterého byl foton záření gama emitován;
  směr ze kterého byl foton záření gama emitován a na základě jeho energie i vzdálenost od čela kolimátoru ze které byl emitován;
  z jediného záblesku nelze určit nic, je potřeba provést rekonstrukci všech tomograficky nastřádaných dat.

 • 56. Sinogram je 2D zobrazení všech získaných projekcí. Jeho název je odvozen:
  z latinského výrazu "sinister" - levý – sinogram se stáčí vždy doleva;
  z tvaru křivky vytvořené bodovým zdrojem – sinusoida;
  z latinského výrazu "singularis" - samotný, sám – jeden obraz pro všechny projekce.

 • 57. Filtrovaná zpětná projekce na rozdíl od iterativní rekonstrukce:
  není zatížena hvězdicovým artefaktem;
  je zatížena hvězdicovým artefaktem;
  ani jeden z uvedených způsobů rekonstrukce není zatížen artefakty.

 • 58. Z důvodu zachování co nejlepšího prostorového rozlišení je při SPECT vyšetřeních nutné:
  dodržet vždy co nejkratší vzdálenost mezi vyšetřovaným objektem a detektorem;
  používat kolimátory s ultravysokým rozlišením, které mají dobré prostorové rozlišení i ve velkých vzdálenostech;
  dodržet při všech projekcích stejnou vzdálenost mezi zobrazovaným objektem a detektorem.

 • 59. Přistroje pro pozitronovou emisní tomografii se vyznačují tím, že:
  používají velmi masivní wolframové kolimátory;
  nepoužívají kolimátory;
  používají kolimátory, které rotují uvnitř gantry po vnitřním obvodu detektorového prstence, čímž zabraňují registraci rozptýleného záření.

 • 60. Při pozitronové emisní tomografii se aplikují pozitronová radiofarmaka a využívá se:
  tvorby elektron pozitronových párů;
  vysoké energie emitovaného pozitronu;
  anihilace elektronu s pozitronem.

 • 61. V opačných směrech letící fotony jsou detekovány dvojicí detektorů:
  připojených ke stejnému amplitudovému analyzátoru;
  zapojených v antikoincidenci;
  zapojených v koincidenci.

 • 62. Na rozdíl od SPECT se při PET vyšetřeních využívá:
  masivnějších kolimátorů;
  elektronické kolimace;
  rotujících kolimátorů.

 • 63. Rozlišují se celkem 3 typy koincidenčních událostí. Ty které přispívají k tvorbě obrazu se nazývají:
  pravé koincidence;
  rozptýlené koincidence;
  náhodné koincidence.

 • 64. S rostoucí aktivitou v zorném poli vykazují jednotlivé typy koincidenčních událostí následující závislosti:
  pravé a náhodné koincidence rostou s druhou mocninou aktivity, rozptýlené koincidence lineárně;
  rozptýlené a náhodné koincidence lineárně s aktivitou, pravé s druhou mocninou;
  náhodné koincidence rostou s druhou mocninou aktivity, pravé a rozptýlené lineárně.

 • 65. Rozdíl mezi NECR pro 3D a 2D režim je v tom, že:
  2D režim vykazuje určité maximum NECR, 3D režim maximum nemá;
  3D režim vykazuje určité maximum NECR, 2D režim maximum nemá;
  3D i 2D režim vykazují určité maximum NECR, u 2D režimu nastává toto maximum při nižších objemových aktivitách.

 • 66. Fotony vzniklé v důsledku anihilace elektronu s pozitronem mají od všech positronových radionuklidů energii 511 keV. Rozlišení PET systému však závisí na volbě radionuklidu díky:
  rozdílnému protonovému číslu jednotlivých radionuklidů;
  rozdílné klidové energii pozitronů z jednotlivých radionuklidů;
  díky rozdílné energii emitovaných positronů.

 • 67. Anihilační fotony se z místa anihilace rozlétají v přesně opačných směrech.
  ano;
  ne, vykazují odchylku ±2,5°;
  ne vždy, vykazují odchylku ±0,25°.

 • 68. Citlivost PET přístrojů ve 2D a 3D režimu se liší:
  2D režim je citlivější než 3D režim;
  3D režim je citlivější než 2D režim;
  2D a 3D režim vykazují stejnou citlivost, liší se však mrtvou dobou.

 • 69. U pozitronové emisní tomografie se efekt částečného objemu:
  vyskytuje od stejné velikosti zdrojů jako při SPECT;
  vyskytuje až od menších zdrojů než při SPECT;
  nevyskytuje vůbec.

 • 70. Radiační pracovníci kategorie A jsou vybaveni osobními dozimetry. Navíc musí být vybaveni operativními dozimetry (např. přímoodečítací personální elektronický dozimetr) v případě, že příkon dávkového ekvivalentu může překročit:
  0,1 mSv.h-1;
  0,5 mSv.h-1;
  1 mSv.h-1.

 • 71. Údaj osobního filmového dozimetru pracovníka v nukleární medicíně představuje:
  efektivní dávku;
  osobní dávkový ekvivalent z vnějšího ozáření a vnitřní kontaminace;
  osobní dávkový ekvivalent z vnějšího ozáření.

 • 72. Absorbovaná dávka z radiofarmaka v těle závisí vedle jiných faktorů na:
  fyzikálních charakteristikách radionuklidu;
  fyzikálních charakteristikách radionuklidu a biologickém chování radiofarmaka v těle;
  biologickém chování radiofarmaka v těle.

 • 73. Při aplikaci obvyklých aktivit radiofarmak pro diagnostiku ledvin 99mTc-MAG3, 99mTc-DTPA a 99mTc-DMSA (nepřevyšujících diagnostické referenční úrovně), je efektivní dávka pacienta zpravidla v rozmezí:
  nad 10 mSv;
  od 5 do 8 mSv;
  do 3 mSv.

 • 74. Radiační zátěž pacienta při diagnostických postupech pomocí ionizujícího záření je určena:
  souborem středních absorbovaných dávek v orgánech a tkáních těla a efektivní dávkou;
  jen efektivní dávkou;
  jen souborem středních absorbovaných dávek v orgánech.

 • 75. Tabelované efektivní dávky z radiofarmak aplikovaných dospělým osobám jsou platné pro model těla referenčního člověka o hmotnosti:
  60 kg;
  70 kg;
  80 kg.

 • 76. Efektivní dávka z radiofarmak závisí:
  na fyzikálním poločase radionuklidu a biologickém vylučování radiofarmaka z těla;
  jen na fyzikálním poločase radionuklidu;
  jen na biologickém poločase radiofarmaka.

 • 77. Fyzikální poločas radionuklidu je 6 hodin, biologický poločas farmaka na které je radionuklid navázán je 3 hodiny. Z toho vyplývající efektivní poločas radiofarmaka je:
  9 hodin;
  3 hodiny;
  2 hodiny.

 • 78. Diagnostické referenční úrovně v nukleární medicíně jsou:
  úrovně aplikovaných aktivit radiofarmak napomáhající regulaci a optimalizaci lékařské expozice;
  radiační limity pro expozici pacientů obdobné radiačním limitům pracovníků;
  hodnoty aktivit radiofarmak aplikovaných pacientům, které nemohou být překročeny.

 • 79. K výpočtu efektivní dávky z radiofarmak se používají:
  střední dávky v orgánech a tkáních;
  ekvivalentní dávky v orgánech a tkáních;
  dávkové ekvivalenty vztahující se ke středu orgánů.

 • 80. Jaký je nejpraktičtější a nejúčinnější způsob snížení osobní dávky personálu z vnějšího záření vyšetřujícího na oddělení nukleární medicíny pacienty, kterým byla aplikována radiofarmaka za účelem diagnostiky:
  používání olověného stínění a zástěr z olověné gumy;
  ochrana vzdáleností;
  nošení gumových rukavic.
PŘEPOČÍTAT   VYMAZAT ODPOVĚDI
 
VÝSLEDEK TESTU
---
Stránka aktualizována: