Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Vědeckovýzkumná činnost

Onkologie:

 • zobrazování maligních tumorů pomocí 99mTc-MIBI (např. scintimamografie, scintigrafie u mnohočetného myelomu) a 67Ga (diagnostika lymfomů)
 • detekce sentinelových uzlin
 • terapie lymfomů (90Y-Zevalin)

Nukleární kardiologie:

 • diagnostický a prognostický význam perfuzní scintigrafie myokardu
 • viabilita myokardu
 • kvantitativní analýza perfuze a funkce pomocí metody gated SPECT u pacientů: po koronární revaskularizaci, léčených buněčnou transplantací

Radiační ochrana v nukleární medicíně:

 • směrné hodnoty pro lékařskou expozici ionizujícímu záření při specializovaných diagnostických vyšetřeních

Záněty:

 • dif. diagnostika aseptického a infekčního uvolnění totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu

Grantové projekty

Prof. Ing. Václav Hušák, CSc.:

Hlavní řešitel projektu: "Analýza kritérií pro odvozování směrných hodnot pro lékařskou expozici ionizujícímu záření při specializovaných diagnostických vyšetřeních." Řešeno v letech 1997-1999 ve spolupráci s firmou VMK v Praze pro SÚJB Praha.

Odb. as. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.:

Hlavní řešitel projektů FRVŠ:

 • 135/2000 Velkoplošná projekce digitálních obrazů z nukleárně medicínských vyšetření, 1130/2002 Výukový program na VŠ síti: "Nukleární medicína, diagnostika zánětů a tumorů." 22//2003 Výukový program na VŠ síti: "Vyšetření skeletu metodami nukleární medicíny a nukleární medicína v endokrinologii."
 • 18/2004: Výukový program na VŠ síti: "Nukleární medicína v nefrourologii a gastroenterologii".

Spoluřešitelé: Doc. MUDr. M. Mysliveček, Ph.D, prof. Ing. V.Hušák, CSc. a prof. MUDr. M. Kamínek, Ph.D.

Hlavní řešitel projektu IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) pro roky 2003-04: Harmonization of diuresis renogram and standardization of F-15 and F+20 Frusemide intervention in patients with Pelvi-ureteric junction obstruction.

Spoluřešitel grantů IGA MZ:

 • NA/7668-3. Význam a technika získávání sentinelových uzlin u tumoru jícnu a žaludku a využití výsledku jejich vyšetření pro stanovení stádia onemocnění a prognózu a taktiku léčby (hlavní řešitel: doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.).
 • NK/7738-3. Možnosti lokalizace sentinelové uzliny gama sondou a stanovení její prediktability u karcinomů hlavy a krku. (hlavní řešitel: doc. MUDr. Ivo Stárek, CSc.)

Detekce sentinelových uzlin u karcinomu prsu (hlavní řešitel dr. Ivan Švach)

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.:

1. Spoluřešitel IGA grantu 2005 - 2007 (hlavní řešitel prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc., I.interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno): Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu. Vliv počtu transplantovaných buněk na redukci infarktového ložiska (IGA MZ 1A/8676 - 3).
2. Spolupracovník na výzkumném záměru MŠMT: "Studium genu a molekulárních mechanismů učastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě" (MSM 6198959205).
3. Hlavní řešitel grantu FRVŠ: "Výuka nukleární kardiologie na vysokoškolské síti" (projekt 637/2005).
4. Hlavní řešitel vnitřního grantu lékařské fakulty Univerzity Palackého 1998: "Detekce ischemie myokardu u pacientů po koronární revaskularizaci zobrazením zátěžové myokardiální perfuze jednofotonovou emisní výpočetní tomografií."
5. Hlavní řešitel vnitřního grantu Univerzity Palackého 1999: "Prognostický význam zátěžové scintigrafie myokardiální perfuze u pacientů po úspěšné perkutánní transluminální koronární angioplastice."
6. Spoluřešitel grantu FRVŠ: Výukový program na VŠ síti: "Vyšetření skeletu metodami nukleární medicíny a nukleární medicína v endokrinologii." (projekt 22/2003)
7. Spoluřešitel grantu FRVŠ: Výukový program na VŠ síti: "Nukleární medicína v nefrourologii a gastroenterologii" (projekt 18/2004)
8. Spoluřešitel grantu FRVŠ: Nukleární medicína v neurologii a pneumologii - výuka na VŠ síti. (projekt 1303/2006).

doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

Spoluřešitel grantu IGA-MZ ČR č. NC6724-3/2001 "Monitorování specifických markerů kostního metabolismu ve vztahu k zobrazovacím metodám, postižení skeletu a kostní dřeně u mnohočetného myelomu. Hl. řešitel: MUDr. Jaroslav Bačovský

Spoluřešitel grantu IGA-MZ ČR "Srovnání magnetické rezonance, PET a 67 Ga-scintigrafie u pacientů s Hodgkinovým lymfomem Hl. řešitelé: Doc.M. Heřman, Ph.D. a MUDr.B.Pauček

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 18. 04. 2011, Tomas Kopecny