Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Přijímací řízení


Přijímací řízení magisterských studijních programů

Akademický rok 2017/2018

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017

Povinnou tištěnou zkrácenou přihlášku ke studiu včetně požadovaných náležitostí (viz níže) je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději 1. března 2017 a zaslat na adresu fakulty:

Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta - studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Administrativní poplatek:

640,- Kč / studijní obor
Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
Konstantní symbol: 379 (pouze při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (na tuto adresu neposílejte tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN
CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE
KOMBCZPP
Druh bankovních poplatků „OUR“.

Nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu,
 • v případě neúčasti, a to z jakéhokoliv důvodu, u přijímací zkoušky.

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky, doplněné o tištěnou zkrácenou přihlášku ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí (viz níže). Bez tištěné zkrácené přihlášky ke studiu řádně doručené na studijní oddělení fakulty je založená e-přihláška neplatná.

Termín přijímací zkoušky: 13. června 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Pokud uchazeč z uvedeného důvodu požádá o přidělení mimořádného termínu přijímací zkoušky, ke zkrácené přihlášce ke studiu přiloží i úřední překlad potvrzení o studiu.

Přijímací zkouška

Je realizována formou písemného testu z  fyziky, chemie a biologie.

Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní obory, Všeobecné lékařství i Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní obory vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro obor Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro obor Zubní lékařství.

Pro každý obor je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, bude v průběhu měsíce dubna 2017 zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, dovolené pomůcky a další).

Odvolací řízení

Nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil uchazeč plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana podat odvolání. Odvolání se podává děkanovi fakulty. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. 

Odvolací řízení pro akademický rok 2017/2018 bude ukončeno počátkem měsíce září 2017. Všichni uchazeči, kteří podají odvolání, budou v zákonné lhůtě o výsledku šetření informováni písemnou cestou.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

Náhled do testů

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Ubytování

Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Nahoru

Náležitosti zkrácené e-přihlášky ke studiu

1) Doklad o provedení úhrady administrativního poplatku. Není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou.

2) Potvrzení správnosti středoškolského prospěchu:

 • Maturující uchazeči budou mít prospěch ověřený střední školou uvedený na tištěné zkrácené verzi e-přihlášky. Průměrná hodnota prospěchu za jednotlivé ročníky se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčení (mimo chování). U čtyřletých středních škol se započítají výsledky za druhé pololetí 1. – 3. ročníku a první pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia. Výsledek maturity se do celkového průměru nezapočítává.
 • Uchazeči splňující podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky přiloží žádost o přijetí bez vykonání přijímací zkoušky a střední školou potvrzený katalogový list (výpis absolvovaných předmětů).
 • Absolventi středních škol přiloží pro ověření prospěchu fotokopie vysvědčení za poslední čtyři roky střední školy včetně maturitního (fotokopie nemusí být úředně ověřeny). Potvrzení střední školy o správnosti uvedených údajů na tištěné zkrácené přihlášce ke studiu není vyžadováno, platí pouze pro maturující studenty středních škol. Průměrná hodnota prospěchu za jednotlivé ročníky posledních čtyř let střední školy se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčeních (mimo chování) za druhé pololetí. Výsledek maturitní zkoušky se do žádného z průměrů nezapočítává.
 • Uchazeči maturující v zahraničí (mimo uchazeče ze Slovenské republiky) v den konání přijímací zkoušky odevzdají úředně ověřený doklad o nostrifikaci svého maturitního vysvědčení. Toto neplatí pro uchazeče ze zemí s uzavřenou smlouvou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání (viz přehled platných smluv na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv).

3) Lékařské potvrzení nepožadujeme.

4) Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, přiloží lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (viz www.cps.upol.cz).

Nahoru

Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky

Magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství,
Zubní lékařství

 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky přijmout maximálně 130 studentů (100 na obor Všeobecné lékařství, 30 na obor Zubní lékařství, číslo vždy vyjadřuje následný reálný stav studentů daného oboru).
 2. Uchazeč musí být ve studijním roce 2016/2017 studentem posledního ročníku střední školy v České republice v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.
 3. Celkový průměrný prospěch ze všech předmětů za celou dobu studia je nižší nebo roven 1,10. Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčení (mimo chování). U čtyřletých středních škol se započítají výsledky za druhé pololetí 1.–3. ročníku a první pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia. Výsledek maturity se do celkového průměru nezapočítává.
 4. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů (fyzika, chemie, biologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia. Za celou dobu studia nebyl z uvedených předmětů klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře).
 5. V souladu s bodem 3 bude vytvořeno pořadí a uchazeči do maximálního počtu stanoveného v bodě 1 obdrží písemné oznámení o navržení přijetí ke studiu. Uchazečům mimo stanovenou hranici pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky bude ve stanoveném termínu zaslána pozvánka k jejímu vykonání. Vyhodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, bude počátkem měsíce dubna 2017 dostupné na webové adrese http://www.lf.upol.cz/menu/uredni-deska/prijimaci-rizeni/.
 6. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky doloží maturitní vysvědčení v termínu stanoveném děkanem fakulty, na jehož základě bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Nahoru

Nahoru

Všeobecné lékařství

 

Studium

 

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia

6 let

Akademický titul

MUDr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

220

Počet uchazečů pro tento akad. rok

2029

Počet přijatých pro tento akad. rok

210

Charakteristika oboru

Studijní obor je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části studia na evropských partnerských univerzitách. V 1.-4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.). Preklinickým oborům (Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd.) je věnován 5.-7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a resuscitace, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Dermatovenerologie, Neurologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Klinická onkologie, Psychiatrie atd.) s návazností na předměty veřejného zdravotnictví (Sociální lékařství, Epidemiologie, Soudní lékařství a Medicínské právo). Během studia je věnován přiměřený prostor dalším předmětům jako jsou lékařská genetika a fetální medicína, lékařská imunologie, lékařská etika, studium cizích jazyků a latina. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví), včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.

Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor medicíny“ – ve zkratce „MUDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 40 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu  je v rozsahu minimální hodnoty 20 bodů a maximální hodnoty 50 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají (písemný test + případná bonifikace , která je počítána z bodového výsledku přijímací zkoušky a studijního průměru uchazeče). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného oboru. Hodnocení testů je prováděno anonymně.  Časový limit pro vypracování testu je  2 hodiny.

Nahoru

Zubní lékařství

 

Studium

 

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

5

Akademický titul

MDDr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

100

Počet uchazečů pro tento akad. rok

998

Počet přijatých pro tento akad. rok

80

Studium garantuje

Klinika zubního lékařství
Palackého 12
772 00 Olomouc
tel.: 585 418 121
hana.svobodova@upol.cz 

Charakteristika oboru

Magisterský studijní program Zubní lékařství je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je pětileté a odpovídá Direktivě 78/686/EEC. Studium je rozděleno do 10 semestrů a obsahuje 3 základní skupiny předmětů a témat: Základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie včetně cytologie, embryologie, fyziologie, biochemie, patologická anatomie, patologická fyziologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie a psychologie, první pomoc, předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, záchovná stomatologie, protetika, dentální materiály a zařízení, anestezie a sedace v zubním lékařství, orální chirurgie, orální patologie, praktické zubní lékařství, pedodoncie, ortodontie, parodontologie a onemocnění ústní sliznice, dentální radiologie, gnátologie, profesní organizace, etika a legislativa, sociální aspekty zubního lékařství. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v ordinaci praktického zubního lékaře.

Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Záchovnou stomatologii, pedodoncii a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor zubního lékařství“ ve zkratce „MDDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni vykonávat po­volání samostatného praktického zubního lékaře v soukromé i státní sféře zdravotnictví, s možností pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 40 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu  je v rozsahu minimální hodnoty 20 bodů a maximální hodnoty 50 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají (písemný test + případná bonifikace , která je počítána z bodového výsledku přijímací zkoušky a studijního průměru uchazeče. ). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného oboru. Hodnocení testů je prováděno anonymně.  Časový limit pro vypracování testu je 2 hodiny.

Nahoru

Přijímací řízení magisterských studijních programů - programy v anglickém jazyce

Pravidla přijímání zahraničních studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry na LF UP v Olomouci

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny na webovém odkazu:

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

 

Studijní program/obor

Forma

Titul

R

PPP

Prezenční studium magisterské

M 5111

Dentistry

 

 

 

 

 

Dentistry

PS

MDDr.

5

20

M 5103

General Medicine

 

 

 

 

 

General Medicine

PS

MUDr.

6

80

Použité zkratky:
PS = prezenční studium, MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů 


Přijímací řízení doktorských studijních programů

Doktorské studijní programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2017/18 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 16.1.2017 do 15.5.2017

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 16. května 2017 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 23. května 2017 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova@upol.cz).

Povinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě:

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2016 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2017 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě:

 • seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 

Lékařská fakulta UP
Doktorské studium - studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Administrativní poplatek:  

640 Kč/přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (na tuto adresu neposílejte tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2017. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána písemná pozvánka k přijímací zkoušce.


Nahoru

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení akademického roku 2016/2017

Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 bylo dne 6. října 2016 ukončeno.

Zpráva o průběhu přijímacího řízení byla vypracována v souladu s ustanovením § 50 odst. 8 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a vyhláškou č.343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění zprávy naleznete zde.

 

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 03. 2017, Alina Antošová