Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Věda a výzkum

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří mezi přední pracoviště biomedicínského výzkumu České republiky s mnohaletou tradicí a zároveň ambicí stát se významným centrem inovace a excelence nejen mezi lékařskými fakultami v České republice, ale i v rámci širšího středoevropského prostoru.

Při pohledu do historie fakulty můžeme konstatovat, že od obnovení Univerzity Palackého v roce 1946 působila na její půdě řada vědců, kteří si svou aktivitou a výsledky prováděného výzkumu vydobyli mezinárodní věhlas a uznání. Za všechny jmenujme alespoň prof. Františka Šantavého, průkopníka fytochemického výzkumu alkaloidů z rostlin rodu Colchicum a výzkumu struktury cannabidiolu, resp. jejich derivátů; prof. Václava Vejdovského, který prioritně popsal novou metodu rekonstrukce dolního slzného kanálku sliznicí dutiny ústní; prof. Pavla Lukla, předního českého kardiologa, který byl pro své nesporné medicínské a vědecké kvality zvolen za svého aktivního působení předsedou Evropské kardiologické společnosti; prof. Boleslava Wiedermanna, který dosáhl řady mezinárodních priorit ve výzkumu krevních chorob, zejména pak monoklonálních gamapatií; nebo prof. Václava Rapanta, autora řady významných prací z oblasti chirurgie jícnu a žaludku.

Věda a výzkum na Lékařské fakultě UP v Olomouci stojí v současné době na třech základech. Jde o výzkum v rámci projektu BIOMEDREG (Ústav molekulární a translační medicíny), výzkum preklinický (další vědecké týmy soustředěné na Teoretických ústavech) a výzkum klinický. Tyto složky nejsou badatelsky izolovány, ale vzájemně se prolínají a spolupracují. Jednou ze zásadních výhod pro výzkum na LF je geografická blízkost a personální propojenost pracovišť fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, možnost společných projektů a sdílení technologií. Řada týmů velmi těsně spolupracuje s ústavy Přírodovědecké fakulty UP, slibně se také rozvíjí spolupráce s předními vědeckými pracovišti biomedicínského výzkumu v ČR a také významnými pracovišti v zahraničí. Velkou pozornost věnuje Lékařská fakulta vědecké výchově studentů, a to jak pregraduálních, tak postgraduálních. Zásadním příspěvkem k rozvoji doktorských studijních programů, kterých je na LF v současnosti akreditováno 25, je zkvalitnění a nárůst potřebné infrastruktury v podobě dostavby Teoretických ústavů LF UP.

LF UP je v současnosti řešitelem téměř 60 významných národních grantových úkolů a spoluřešitelem 20 dalších. Fakulta úspěšně řešila 2 dlouholeté prioritní výzkumné záměry MŠMT a podílela se na řešení jednoho výzkumného záměru s Přírodovědeckou fakultou UP. Každý rok se autoři z LF podílejí na nejméně 100 kvalitních vědeckých publikacích zveřejněných v prestižních mezinárodních časopisech databáze Thomson Reuters s tzv. impact factorem dle Journal Citation Report (JCR), dalších 150 článků je publikováno v recenzovaných periodicích.

Za uplynulé hodnocené období (2008 – 2012) dosáhla 37398,792 bodů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), což z hlediska vědecko-výzkumné aktivity znamená, že jde o druhou nejvýkonnější fakultu svého druhu v České republice.

Vedení Lékařské fakulty a její Vědecká rada v roce 2013 nově definovaly vědecko-výzkumné priority fakulty. Ty korespondují s „Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“, které přijala Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 7. 2012.

Priority vědy a výzkumu LF UP v Olomouci

1. Vznik a rozvoj chorob 

 

 • Nádorová onemocnění. 
 • Nemoci oběhové soustavy.
 • Infekční choroby. 
 • Metabolické a endokrinní choroby. 
 • Nervová a psychická onemocnění. 
 • Onemocnění pohybového aparátu. 
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

 

2. Nové diagnostické a terapeutické metody 

 

 • Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace. 
 • Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady. 
 • Biologická léčiva včetně vakcín. 
 • In vitro diagnostika. 
 • Nízkomolekulární léčiva. 
 • Drug delivery systémy.
 • Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení.

 

3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob 

 

 • Nádorová onemocnění. 
 • Nemoci oběhové soustavy. 
 • Infekční choroby. 
 • Metabolické a endokrinní choroby. 
 • Nervová a psychická onemocnění a závislosti.
 • Onemocnění pohybového aparátu.
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

 

Významnou událostí ve vědeckém životě fakulty bylo zařazení periodika Biomedical Papers mezi impaktované časopisy světové databáze Thomson Reuters v roce 2011. Časopis, který se hrdě hlásí k fakultě („Biomedical Papers is a journal of Palacký University, Faculty of Medicine and Dentistry, Olomouc, Czech Republic“) se tímto krokem dostal i formálně do širší světové špičky biomedicínských časopisů. V současné době je impakt faktor tohoto periodika 1,200 (2014 JCR Science Edition) a řadí jej tak na 11. místo mezi 40 impaktovanými vědeckými časopisy vydávanými v České republice.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 01. 2016, Tomas Kopecny