Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Zahájená habilitační řízení

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL

obor: Psychiatrie

řízení zahájeno: 21. 12. 2016

habilitační práce: "Bio-psycho-sociální pohled na úzkostné poruchy"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Stigmatizace a sebestigmatizace u úzkostných poruch"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. - Psychiatrická klinika LF UK a UN v Bratislavě
členové:
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. - Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
pplk. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. - Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. - Klinika psychiatrie LF UP a FNOL

Přednáška na odborném fóru: "Neurobiologie úzkostných poruch" proběhne dne 6. 4. 2017 v rámci semináře Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL v seminární místnosti kliniky.

podklady

Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

vědecký pracovník Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL

obor: Lékařská biologie

řízení zahájeno: 19. 12. 2016

habilitační práce: "Příspěvek k molekulární patogenezi nádorů prostaty a prsu"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Význam identifikace nových nádorových proteinů a charakterizace jejich funkce"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. - Biologický ústav LF MU v Brně
členové:
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. - Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK v Hradci Králové
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. - Ústav biologie LF UP v Olomouci
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. - Ústav experimentální biologie PřF MU v Brně
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Přednáška na odborném fóru: "Význam identifikace nových nádorových proteinů a charakterizace jejich funkce" proběhne dne 18. 5. 2017 v rámci 13. sympózia molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou v Martině.

podklady

Ing. Eva Kriegová, Dr.

odborná asistentka Ústavu imunologie LF UP a FNOL

obor: Lékařská imunologie

řízení zahájeno: 5. 12. 2016

habilitační práce: "Vybrané aspekty imunopatologických procesů se zánětlivou složkou"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Imunopatogeneze aseptického uvolňování totálních endoprotéz kolena a kyčle"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. - Ústav imunologie LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D. - III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. - Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni
doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. - Imunologický ústav LF UK v Bratislavě
doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. - Interní hematologická klinika LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Přednáška na odborném fóru: "Imunopatogeneze aseptického uvolňování totálních kloubních náhrad" proběhne dne 12. 4. 2017 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci.

podklady

MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

odborná asistentka, lékařka I. interní kliniky JLF UK a UN Martin

obor: Lékařská imunologie

řízení zahájeno: 10. 4. 2016

habilitační práce: "Súčasný pohľad na imunopatogenézu autoimunitných chorôb so zameraním na autoimunitný diabetes mellitus"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Súčasný pohľad na imunopatogenézu autoimunitného diabetes mellitus"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. - Ústav imunologie LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. - Ústav imunologie LF UP a FNOL
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. - Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. - Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. v Ľubochni
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. - Česká společnost alergologie a klinické imunologie v Praze

Přednáška na odborném fóru: "Nové perspektívy prevencie a liečby autoimunitného diabetes mellitus" proběhne dne 12. 4. 2017 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci.

podklady

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

zástupce přednosty pro laboratorní diagnostiku Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Lékařská chemie a biochemie

řízení zahájeno: 8. 9. 2016

habilitační práce: "Laboratorní diagnostika hyperkoagulačních stavů"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Diagnostika rezistence na protidestičkovou léčbu"

Habilitační komise ve složení:
předsedkyně: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP
členové:
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA EurChem - Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP
doc. MUDr. Josef Tomandl, Ph.D. - Biochemický ústav LF MU v Brně
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. - I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. - II. interní klinika LF UK a FN v Plzni

Přednáška na odborném fóru: "Laboratorní diagnostika antifosfolipidového syndromu" proběhne dne 20. 1. 2017 2016 v rámci 13. Moravského lymfomového sympozia.

podklady

MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA

odborný asistent, sekundární lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Neurochirurgie

řízení zahájeno: 16. 6. 2016

habilitační práce: "Vybrané cytogenetické aberace u radikálně resekovaných primárních Glioblastoma Multiforme a jejich využití v intenzivní multimodální terapii"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Vybrané cytogenetické aberace u radikálně resekovaných primárních Glioblastoma Multiforme a jejich využití v intenzivní multimodální terapii"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - Neurochirurgická klinika LF MU a FN v Brně
členové:
prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. - II. chirurgická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D. - Neurologická klinika LF UP a FNOL
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Přednáška na odborném fóru: "Vybrané cytogenetické aberace u radikálně resekovaných primárních Glioblastoma Multiforme a jejich využití v intenzivní multimodální terapii" proběhne dne 7. 12. 2016 od 15.00 h v rámci semináře Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v zasedání místnosti ÚMTM.

podklady

Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP

obor: Lékařská chemie a biochemie

řízení zahájeno: 12. 9. 2016

habilitační práce: "Biologická aktivita a biotransformace alkaloidů a flavonoidů"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Biologické účinky vybraných sekundárních metabolitů"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. - Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP
členové: prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP
doc. RNDr. Jan Vondráček, CSc. - Biofyzikální ústav AV ČR v Brně
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. - Biochemický ústav LF MU v Brně

Přednáška na odborném fóru: "Regulace redoxní homeostázy v savčí buňce" proběhne dne 23. 11. 2016 od 14.15 hodin v aule PřF UP v Olomouci.

podklady

Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

pedagogická a vědecko-výzkumná pracovnice Ústavu biologie LF UP

obor: Lékařská biologie

řízení zahájeno: 1. 9. 2016

habilitační práce: "New insights into erythropoiesis and iron metabolism - lessons learned from inherited defects of red blood cell production"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Nové aspekty molekulárnej patofyziológie vybraných vrodených porúch erytropoézy a metabolizmu železa"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. - Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN v Brně
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. - Ústav farmakologie LF UP a FNOL

Přednáška na odborném fóru: "Vzájomné prepojenie erytropoézy a metabolizmu železa - význam stanovenia hepcidinu pre klinickú prax" proběhne dne 10. 11. 2016 v rámci XVII. česko-slovenské konference laboratorní hematologie v Hradci Králové.

podklady

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 02. 03. 2017, Eva Řehulková