Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Vědecká rada

Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „VR“) je samosprávný akademický orgán fakulty, jehož postavení a působnost upravuje §29 a §30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, článek 7 Statutu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (viz Vnitřní předpis LF–B2–2/2011) a Jednací řád VR Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (viz Vnitřní předpis LF–B2–1/2011).

Členy VR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další zákonem vymezenou činnost, přičemž alespoň jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci. Členy VR jmenuje a odvolává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen „LF UP“), který je současně předsedou VR, a to po schválení Akademickým senátem LF UP. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. VR musí mít minimálně 21 členů, schopná usnášení je v případě přítomnosti alespoň 3/5 členů.

Vědecká rada LF UP:

 • projednává dlouhodobý záměr fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem UP, 
 • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 • projednává vnitřní předpisy pro DSP a rigorózní řízení,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • VR navrhuje Vědecké radě UP udělení čestné hodnosti „doctor honoris causa“,
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

VR zasedá v předem určených termínech, nejméně jednou za tři měsíce s výjimkou období 1.7. až 31.8. daného akademického roku, v případě potřeby řešení naléhavých problémů může děkan LF UP svolat VR i mimo stanovené termíny. Jednání VR jsou neveřejná s výjimkou habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce a přednášky při řízení ke jmenování profesorem.


Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dne 2. února 2017 se na zasedání Vědecké rady LF UP v Olomouci uskuteční

Řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. - obor: Vnitřní nemoci

Habilitační řízení

MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. - obor: Onkologie

MUDr. David Vrána, Ph.D. - obor: Onkologie

Místo konání: Dostavba Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, místnost 2.521

Řízení ke jmenování profesorem: 10:00

Habilitační řízení: 11:00, 12:00

 
 

 

 

Nahoru

 

Složení Vědecké rady Lékařské fakulty UP v Olomouci

Předseda:

 1. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
  (děkan, přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP)

Interní členové:

 1. prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
  (přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL)
 2. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
  (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 3. prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
  (přednosta II. chirurgické kliniky - cévně transplantační LF UP a FNOL)
 4. doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
  (Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL)
 5. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
  (přednosta  Ústavu biologie LF UP)
 6. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
  (Ústav histologie a embryologie LF UP, proděkan pro zahraniční vztahy a anglické programy)
 7. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL)
 8. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  (ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP)
 9. doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL, ředitel FNOL)
 10. prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
  (Hemato-onkologická kliniky LF UP a FNOL)
 11. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
  (přednostka Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP)
 12. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
  (přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL)
 13. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  (přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 14. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1.-3. ročníku a přijímací řízení)
 15. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
  (přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FNOL)
 16. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
  (přednosta Onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 17. prof.  MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
  (přednosta Dětské kliniky LF UP a FNOL)
 18. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy)
 19. prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
  (přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL)
 20. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
  (přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, statutární zástupce děkana, proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti a vnitřní organizaci)
 21. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
  (přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP)
 22. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
  (přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL)
 23. prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
  (přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FNOL, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.-6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání)
 24. prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
  (Katedra analytické chemie PřF UP)
 25. doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
  (přednosta Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, proděkan pro studium Zubního lékařství)
 26. prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
  (přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL)
 27. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, prorektorka pro vědu a výzkum UP)
 28. prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
  (Ústav imunologie LF UP a FNOL)
 29. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
  (přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL)


Externí členové:

 1. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 
  (I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, prorektor pro akademické záležitosti MU v Brně)
 2. prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  (děkan FZV UO v Hradci Králové)
 3. prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
  (Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno)
 4. prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
  (děkan JLF UK Martin)
 5. prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
  (přednostka Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 6. plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  (vedoucí Katedry epidemiologie FVZ UO v Hradci Králové)
 7. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
  (přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha)
 8. doc. MUDr. Dušan Mištuna, Ph.D.
  (proděkan pre rozvoj fakulty JLF UK Martin)
 9. prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
  (přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK Hradec Králové)
 10. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
  (Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Hradec Králové, proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy LF UK Hradec Králové)
 11. doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
  (přednosta Stomatologické kliniky LF UK Hradec Králové, proděkan pro výuku zubního lékařství LF UK Hradec Králové)
 12. plk. MUDr. Martin Svoboda
  (ředitel Vojenské nemocnice Olomouc)
 13. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  (přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava)
 14. prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
  (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské sudium 2. LF UK)
 15. prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
  (Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, proděkan pro zubní lékařství LF MU v Brně)

Čestní členové:

 1. prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. 
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL)
 2. prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. 
  (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL)
 3. prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. 
  (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL)
 4. prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. 
  (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL)

 

Vědecká rada ve výše uvedeném složení byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 29. září 2015.

Nahoru

Termíny zasedání Vědecké rady LF UP

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se budou konat vždy ve čtvrtek v měsících říjen, prosinec, únor, duben a červen, od 10:00 hodin v prostorách Dostavby Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc. 

 • 6. října 2016
 • 1. prosince 2016
 • 2. února 2017
 • 6. dubna 2017
 • 1. června 2017

 

  

Nahoru

Nahoru

Jednací řád Vědecké rady LF UP

Jednací řád Vědecké rady LF UP naleznete zde (pdf).

  

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 22. 03. 2017, Eva Řehulková