Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Zápisy do rozvrhu

Termíny zápisů

Termíny zápisů do rozvrhů na akademický rok 2016/2017

 • předměty zařazené do 2. - 6. ročníků - tzv. 1. etapa
  do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří budou mít do 1.7.2015 do 8.00 hod splněné (a tedy ve STAGU zapsané!) všechny výsledky kontroly povinných předmětů (tj. se statutem "A"), které jsou zakončené zkouškou (tj. hodnocení A-E)
  Zápis se koná od 1.7.2016 od 10.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod. Podrobné pokyny zde:
 • předměty zařazené do 2. - 6. ročníků - tzv. 2. etapa
  do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce 1. etapy zápisu
  Zápis se koná od 28.7.2016 od 8.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod. Podrobné pokyny zde:
 • předměty zařazené do 1. ročníků
  Zápis se koná od 6.9.2016 od 11.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod. Podrobné pokyny zde
 • pro studenty vyjíždějící na zahraniční studijní pobyty
  Zápis se koná od 21.6.2016 od 8.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod. Podrobné pokyny zde:

Termíny zápisů do rozvrhů na letní semestr akademického roku 2016/2017

 • Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr.
  Zápis se koná od 13.12.2016 od 9.00 hod do 9.2.2017 do 24.00 hod. Podrobné pokyny zde:

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku

Obecně:
Od 6.9.2016 od 11.00 hod budou probíhat elektronické zápisy do výuky na zimní a letní semestr akademického roku 2016/2017. Tyto zápisy se týkají všech studentů zapisujících se na předměty, které jsou zařazeny do 1. ročníku. Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem. V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář/praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu/zkoušky mu nebude zapsán, atd.

Před samotným zápisem si studenti na portálu UP http://portal.upol.cz/ pod odkazem Kontakty najdou svoje číslo ISIC karty, portal ID a Stag login.

Kroužkový zápis - vyvětlení:
Studenti mají v rámci své zvolené skupiny stanovený pevný rozvrh a vybírají si tedy rozvrh celé skupiny (tzv. kroužku). Proto se na povinné předměty a na předměty kategorie povinně volitelné-cizí jazyk zapisují do tzv. kroužků. Kroužky jsou označeny 1VSEO1A, 1VSEO1B, 1VSEO12A... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem (tj. zablokuje jiným studentům kroužkový zápis), bude mu celý rozvrh vymazán!!!

Studenti Všeobecného lékařství, kteří volí němčinu, zapisují kroužky 1VSEO1A,B,C nebo. V případě, že student má zájem o zápis němčiny , ale kroužky s volbou německého jazyka již nenabízejí (tzn. jsou obsazené), kontaktuje e-mailem vedoucí studijní oddělení Ing. A. Antošovou (alina.antosova(at)upol.cz), která provede individuální zápis rozvrhu. Studenti Všeobecného lékařství, kteří volí angličtinu, volí všechny ostatní kroužky. Vzhledem k tomu, že výuka je zaměřena na odbornou angličtinu/němčinu, studenti si zvolí ten jazyk, který již dobře zvládají.

Zápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) - vysvětlení:
Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Z ročníkových rozvrhů, které jsou zveřejněny na http://www.lf.upol.cz/ odkaz Studentům – Magisterský program - Rozvrhy je patrné, že rozvrh některých kroužků je v časové kolizi s některými volitelnými předměty (kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nemá časovou kolizi během výuky.

Zápis z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je vaše portal ID
 • heslo je vaše rodné číslo (bez lomítka) – můžete si ho změnit
 • zvolíte odkaz Předzápis
 • v případě že máte na UP více studií, zvolit v tabulce IS/STAG – Informace o studentovi Stag login náležející k danému studiu (např. L11022)
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty a povinně volitelný cizí jazyk studijního oboru Všeobecné lékařství) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů (+ povinně volitelného předmětu Angličtina/Němčina v oboru Všeobecné lékařství)

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, v případě, že s rozvrhem souhlasíte, je potřeba provést zápis kroužku!!! (zpravidla je monitor počítače malý pro zobrazení celého rozvrhu a proto se musíte pravým posuvníkem posunout nahoru, aby se zobrazilo celé menu), tlačítkem Provést zápis kroužku se zápis uloží, případně se vám u jednotlivých předmětů vypíší chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, zvolte jiný kroužek nebo zůstaňte zapsaní v daném kroužku, ale nahlaste nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení alina.antosova(at)upol.cz)
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem Provést odzápis kroužku

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pouze pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem Uložit změny 
 • po uložení zápisu předmětů se vám u jednotlivých předmětů mohou vypsat chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, je třeba zvolit jiný kroužek nebo zůstat zapsán v daném kroužku, ale nahlasit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení (alina.antosova(at)upol.cz)
 • po provedeném zápisu doporučuji rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

Na závěr:
Studenti LF si mohou zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku kteréhokoliv studijního oboru LF při zachování podmínky prerekvizit. Prosím, abyste se s případnými problémy se zápisy obraceli pouze mailovou adresou alina.antosova(at)upol.cz.

Předzápisy budou ukončeny 15.9.2016 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu na letní semestr akademického roku 2016/2017 v rámci volných kapacit budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 13.12.2016 do 9.2.2017).

Ing. Alina Antošová, vedoucí studijního oddělení LF UP

V Olomouci dne 27.4.2016

Nahoru


Pokyny k zápisu do 2. a vyššího ročníku

Informace o termínech zápisu

Předměty všech studijních oborů 2. – 6. ročníků
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky akademického roku 2016/2017 na předměty, které chtějí v tomto roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované, tzn. ty, u kterých student má výuku uznanou, je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce).

Elektronické zápisy do výuky probíhají ve dvou etapách. Do 1. etapy budou zařazeni studenti, kteří úspěšně absolvují všechny povinné předměty zakončené zkouškou a výsledky těchto zkoušek budou mít zapsány ve STAGu do 1.7.2016 do 8.00 hod. Studenti, kteří tuto podmínku nesplní, budou zařazeni do 2. etapy zápisu. Zápisy budou ukončeny 15.9.2016 ve 24.00 hod.

Předměty studijních oborů 1. ročníků
Zápisy na předměty zařazené do 1. ročníku (týká se i volitelných předmětů 1. ročníků) budou zpřístupněny od 6.9.2016 v 11.00 hod. I tyto zápisy budou ukončeny 15.9.2016 ve 24.00 hod.

Praktické pokyny pro zápis

Obecné informace
Studenti si mohou zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz „Bílá knížka“).

Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty pod odkazem Studentům-Magisterský program-Rozvrhy.

Studenti se mohou zapisovat pouze pomocí portálu UP portal.upol.cz
Nápověda k předzápisu je na https://portal.upol.cz/wps/html/stranky/Predzapis_napoveda.doc

Úřední hodiny studijního oddělení LF UP jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00 – 11.00 hod. Prosím, abyste se s případnými problémy se zápisem obraceli na e-mailovou adresu: alina.antosova@upol.cz. Nedostatky se budu snažit okamžitě řešit.

Termíny kontroly studia na studijním oddělení LF UP jsou zveřejněny na webové stránce fakulty.

Zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství

Studenti mají stanovený pevný rozvrh povinných předmětů v rámci určitého kroužku (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy). Proto se na povinné předměty zapisují do tzv. kroužků. Kroužky pro studenty 4. ročníku Všeobecné lékařství 4VSEO..., 5. ročníku Všeobecného lékařství 5VSEO… aj., kroužky pro 2. ročník Zubní lékařství 2ZUB... apod.).

Zapsaný rozvrh kroužku je platný až tehdy, pokud má student zapsané všechny požadované předměty ve zvoleném kroužku. Studentům výše uvedených ročníků, kteří nebudou na povinné předměty zapsáni kroužkovým předzápisem, ale použijí jiný způsob zápisu, bude z důvodu blokování ostatních kroužků celý rozvrh vymazán!!!

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení na Portál UP portletem Předzápis na předměty. ročníkových grafických rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky jsou některé povinně volitelné a volitelné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech).

Po provedeném kroužkovém zápisu si musí student zkontrolovat, zda má zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis některých předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" a tudíž se mu nezapíše předmět "Pediatrie"), musí student po splnění těchto prerekvizit pro zápis předmětu (tj. po zapsání zápočtu/zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou ústavu/kliniky) provést odzápis kroužku a poté nový opakovaný zápis daného kroužku! (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, musí si student vybrat jiný kroužek!!!

Přesný návod zápisu je také popsán v pokynech pro 1. ročník.

Zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství

Studenti se zapisují povinné předměty pomocí PŘEDZÁPISU každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (stejným způsobem, kterým také probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Přesný návod zápisu je také popsán v pokynech pro 1. ročník.

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému 

V akademickém roce 2016/2017 mohou studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA012 Internal Medicine 2 a CH1/VA011 Surgery I (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA012 nebo CH1/VA011 je možné zapsat max. 4 studenty z českého studijního programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce.

Výhody:

 • Zlepšení komunikace v anglickém jazyce
 • Finanční příspěvek ve výši 2 000Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce
 • Bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty

Postup pro zařazení do Buddy systému:

 • Při zápisu do rozvrhu na akademický rok 2016/2017 si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (kroužek končící písmeny „aj“)
 • Zápisy do rozvrhu kroužků s Buddy systémem probíhají od 1.7.2016 od 10.00 hod (pro studenty zařazené do 1. etapy předzápisů) nebo od 28.7.2016 od 8.00 hod (pro studenty zařazené do 2. etapy předzápisu) do 15.9.2016 do 24.00 hod

 

V Olomouci dne 27.4.2016

Ing. Alina Antošová, vedoucí studijního oddělení LF UP v Olomouci

Nahoru


Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit

Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně od 21.6.2016 od 8.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod. Jedná se o tyto studenty:

Jméno

Ročník

Univerzita

Běláková Michaela

3. r. Všeobecné lékařství

University of Szeged

Bräuerová Barbora

5. r. Všeobecné lékařství

University of Crete

Brožová Veronika

3. r. Všeobecné lékařství

Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg

Brychtová Anna

4. r. Všeobecné lékařství

Universite d'Auvergne

Bundzíková Miriama

3. r. Všeobecné lékařství

Justus-Liebig-Universität Giessen

Doležel Vojtěch

4. r. Zubní lékařství

Universitat de Valencia

Honig Pavel

5. r. Všeobecné lékařství

University of Turku

Hrabčáková Tereza

4. r. Všeobecné lékařství

Aarhus University

Janovská Soňa

3. r. Všeobecné lékařství

Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg

Jochcová Renáta

4. r. Všeobecné lékařství

University of Szeged

Krejčíková Anna

4. r. Zubní lékařství

Universidade Católica de Valencia

Krupárová Magdaléna

4. r. Všeobecné lékařství

Nicolaus Copernicus University 
in Toruń

Kukolová Šárka

4. r. Všeobecné lékařství

Nicolaus Copernicus University 
in Toruń

Martišová Aneta

3. r. Všeobecné lékařství

Universität Leipzig

Nesvadbová Marika

4. r. Všeobecné lékařství

Medizinische Universität Wien

Petřková Zuzana

4. r. Všeobecné lékařství

Aarhus University

Pluschková Petra

3. r. Všeobecné lékařství

Universidade Católica de Valencia

Polcr Jiří

4. r. Všeobecné lékařství

Medizinische Universität Wien

Prachař Daniel

3. r. Zubní lékařství

Universitat de Valencia

Sovják Ondřej

4. r. Všeobecné lékařství

University of Ljubljana

Vavříková Tereza

3. r. Všeobecné lékařství

Université de Lille II

Vodová Kristýna

4. r. Všeobecné lékařství

University of Ljubljana

Nahoru


Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2016/2017

Od 13.12.2016 (od 9.00 hod) do 9.2.2017 (do 24.00 hod) bude znovu zpřístupněná databáze STAG pro dodatečný zápis na předměty Lékařské fakulty zařazené do výuky letního semestru akademického roku 2016/2017. V tomto termínu si mohou studenti dopsat či upravit rozvrh na letní semestr. Po 9.2.2017 bude databáze uzavřena.

Studenti si mohou libovolně dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit. V případě, že student splní prerekvizity pro zápis povinného předmětu a tento předmět si zapíše, musí si předmět zapsat také do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu povolen!!!

Kroužkové zápisy v tomto období nebudou zpřístupněny! Studenti si nyní mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí.

Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům), ale musí si ho zapsat prostřednictvím své referentky na studijním oddělení. V případě, že nebudou mít předmět zapsán, nemohou se přihlásit na zkoušku z daného předmětu.

Studenti mohou zapisovat pouze z webového portálu

K zápisu předmětů použijte adresu http://portal.upol.cz

 • ID uživatele je vaše portal ID
 • heslo je Vámi nastavený tvar (odpovídající pravidlům pro syntaxi portálového hesla)
 • zvolíte odkaz Předzápis
 • pod portletem IS/STAG – PŘEDZÁPIS zvolit portlet STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU a vybrat blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu (např. PAT/VCA11) se zobrazí rozvrh daného předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY
 • takto postupovat předmět po předmětu
 • zkontrolovat zapsaný rozvrh na letní semestr

Zápis nativním klientem STAG je zrušen! Zápis rozvrhu je možný pouze přes portál UP!

Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení. (alina.antosova@upol.cz)

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 09. 2016, Alina Antošová