Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Sociální stipendium

  Základní informace

  Sociální stipendia podle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se přiznávají na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

  • mají nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
  • rozhodný příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

  Elektronickou žádost  o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 3. patro, dveře 3.10, vedoucí oddělení Monice Smitkové, monika.smitkova@upol.cz, tel.: 58 563 1014, úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin.

  Elektronickou žádost podávají studenti po přihlášení na adrese
  https://portal.upol.cz/wps/myportal/StudyingAndTeaching/MyStudies/PersonalData/ 

  Sociální stipendia jsou vyplácena za říjen až prosinec v prosinci a za leden až červen a také září vždy měsíčně zpětně. Termín výplat je vždy 10. den v měsíci.

  Nahoru

  Informace ke zvláštnímu sociálnímu stipendiu v akademickém roce 2016/2017

  Dle ust. § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) se zvláštní sociální stipendium přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině studenta zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

  Měsíční výše zvláštního sociálního stipendia v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách účinnou od 1.9.2016 odpovídá  jedné čtvrtině základní sazby minimální mzdy za měsíc,  s tím, že takto určená výše se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

  Studenti, kteří chtějí žádat o zvláštní sociální stipendium v akademickém roce 2016/2017, si podají elektronickou žádost na Portále UP http://portal.upol.cz, a to v termínu od 10. října 2016 
  do 20. listopadu 2016. 
  Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed číslo bankovního účtu (pokud ještě není zadáno) a pak si podají žádost o sociální stipendium. Žádost o sociální stipendium je na téže stránce, kde se zadává číslo bankovního účtu, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Sociální stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o sociální stipendium uložena!!

  Elektronickou žádost o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný Úřad práce, odbor sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 2. patro, dveře č. 3.10, vedoucí oddělení Monice Smitkové, email monika.smitkova@upol.cz, tel.: 58 563 1014, v úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin, nejpozději do 20. listopadu 2016.

  Žádost o přiznání zvláštního sociálního stipendia je nutno podávat každoročně. Proto, pokud studenti, kterým již zvláštní sociální stipendium bylo v předchozím akademickém roce 2015/2016 přiznáno a nadále splňují podmínku pro přiznání tohoto stipendia, pak musí podat elektronickou žádost o sociální stipendium na Portále UP ve výše uvedeném stanoveném termínu a současně musí doručit potvrzení Sdělení pro účely přiznání stipendia za období říjen 2016 a dále vydané Úřadem práce. Toto potvrzení není v dalších obdobích studentům zasíláno automaticky, je nutné si jej na Úřadě práce vyžádat!

  Informace o přiznání/nepřiznání zvláštního sociálního stipendia budou studentům odeslány na jejich univerzitní e-mailovou adresu a také budou zobrazeny po přihlášení do portálu http://portal.upol.cz na stránce Moje údaje (Po spuštění Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje nebo pomocí rychlého odkazu Moje studium).

  Dnem 1. září 2016 nabyla účinnosti norma UP:

  Zvláštní sociální stipendia na UP v akademickém roce 2016/2017 (PDF)

  Nahoru

  Odpovědi na často kladené otázky

  Nárok

  Otázka: Dostávám nejvyšší přídavky, tj. 700 Kč měsíčně. Mám nárok na sociální stipendium?
  Odpověď: Pobírání přídavků na dítě je podmínkou nutnou nikoliv postačující. Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě a příjem jejich rodiny nepřevyšuje životní minimum 1,5krát. Pro přiznání sociálního stipendia je nutno donést potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které vydá na požádání příslušný Úřad práce v místě trvalého bydliště studenta.

  Potvrzení

  Otázka: Dostával(a) jsem sociální stipendium už loni, musím letos donést znovu potvrzení ze sociálního úřadu? Pokud ano, jaké to má být potvrzení?
  Odpověď: Ano, potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ je nutno donést každý rok. V říjnu se vždy znovu přepočítávají přídavky na dítě na základě příjmu rodičů za minulý kalendářní rok. Tak, jak se mění příjmy, může se změnit i přiznání přídavku na dítě. Proto je nezbytné donést potvrzení platné od října aktuálního roku po další období. Potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ si student musí vyžádat u odboru státní sociální podpory při Úřadu práce v místě svého trvalého bydliště, úřad potvrzení sám od sebe neposílá. Pokud student nové potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ nepřinese, nárok na sociální stipendium mu v novém akademickém roce automaticky zaniká.

  Nárok po termínu podávání žádostí

  Otázka: Mám dotaz ohledně sociálního stipendia. O potřebný příspěvek na dítě jsem zažádal minulý měsíc a byl mi vyplacen zpětně k listopadu a bylo mi sděleno na úřadu, že mám i nárok na sociální stipendium. Vím, že termín pro zažádání sociálního stipendia byl do konce října, avšak mé sociální změny vznikly až po tomto datu. Ptám se tedy, je-li možné zažádat o sociální stipendium na letní semestr.
  Odpověď: Ano, žádat můžete i po termínu. Doneste prosím z Úřadu práce potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia" a od období uvedeného v  tomto potvrzení Vám bude sociální stipendium zpětně vyplaceno. Platba proběhne při nejbližším termínu výplaty sociálního stipendia.

  Výplata

  Otázka: Chtěla jsem se zeptat, zda se od ledna vyplácí sociální stipendium zase začátkem každého měsíce, jak tomu bylo minulý rok, nebo jestli je to až po třech měsících?
  Odpověď: Zvláštní sociální stipendium se vyplácí od ledna vždy měsíčně, a to zpětně na začátku následujícího měsíce.

  Omezení do 26 let

  Otázka: Chtěla bych se zeptat, jak je to s vyplácením sociálního stipendia po 26. roce věku. Od dubna mi nebudou vypláceny sociální dávky, tak bych ráda věděla, zda se sociální stipendium vztahuje také na věk nebo zda je vypláceno po celý školní rok nezávisle na věku.
  Odpověď: Zvláštní sociální stipendium je vázáno na přídavky na dítě, to znamená, že končí následujícím měsícem, v němž dosáhnete 26 let.

  Zadání čísla bankovního účtu

  Otázka: Pořád mně to hlásí chybu, když si zadávám svůj účet v bance ve STAGu.
  Odpověď: První políčko před pomlčkou na záložce na zadávání bankovního účtu slouží předčíslí. Pokud ve Vašem čísle účtu žádné předčíslí není (to by musela být v čísle účtu pomlčka), necháte toto políčko volné a začnete psát do políčka za  pomlčkou. Číslo za lomítkem je kód banky, ten vyberete ze seznamu u údaje Číslo banky.

  Studenti ze Slovenska

  Otázka: Mohou získat sociální stipendium i studenti ze Slovenska?
  Odpověď: U zahraničních studentů ze zemí Evropské unie, kteří nejsou v ČR výdělečně činní, se právní předpisy, podle kterých se vyplácí rodinné dávky, určují podle místa bydliště studenta. U studentů bakalářského nebo magisterského studia se při posuzování jejich bydliště klade velký důraz na zdroje finančních prostředků určených k úhradě nákladů studenta. Pokud se tedy student dočasně zdržuje na území ČR výhradně za účelem studia, přičemž finančně zůstává závislý na své rodině v původním členském státě EU, nedochází ke změně jeho bydliště, a tudíž ČR není příslušná k výplatě rodinných dávek. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud student není v ČR výdělečně činný a je finančně podporovaný svojí rodinou na Slovensku, má  stále bydliště na Slovensku, a proto mu nebude z ČR vyplácen přídavek na dítě, a proto nemůže doložit potvrzení o skutečnosti, že příjem jeho rodiny ve sledovaném kalendářním roce nepřevyšoval součin životního minima a koeficientu 1,5, tedy mu nemůže být přiznáno sociální stipendium.

  Překročení standardní doby studia

  Otázka: Chtěla bych se zeptat na možnost vyplácení sociálního stipendia. V minulém roce jsem pobírala sociální stipendium, v dubnu mi umřela maminka, po překonání všeho jsem se rozhodla prodloužit studium. Je možné v tomto roce pobírat stipendium i v tomto školním roce, i když prodlužuji o rok?

  Odpověď: Bohužel, na sociální stipendium máte nárok po dobu standardní doby studia. S ohledem na Vaši situaci Vám doporučuji požádat děkanku/děkana Vaší fakulty o přiznání sociálního stipendia, které Vám může být přiznáno jednorázově, avšak opakovaně.  Svou žádost podpořte např. dokladem o pobírání sirotčího důchodu.

  Překročení výše životního minima

  Otázka: Pobírám přídavek na dítě, ale z Úřadu práce mi nedají potvrzení pro stipendium, protože nepatrně překračuji stanovené limity. Naše životní situace není lehká, v rodině žijeme já – student 4. ročníku, bratr student a maminka – samoživitelka s nejistou pracovní budoucností. Můžu si požádat o sociální stipendium?

  Odpověď: Stipendijní řád UP umožňuje přiznání sociálních stipendií – zvláštního sociálního stipendia a sociálního stipendia. Zvláštní sociální stipendium je přiznáno na základě potvrzení, resp. „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ a je vypláceno v 10 měsíčních částkách. Pokud nesplňujete podmínku pro přiznání tohoto zvláštního sociálního stipendia, pak můžete požádat děkanku/děkana Vaší fakulty o přiznání sociálního stipendia. Toto mimořádné sociální stipendium může být přiznáno jednorázově, ale může být opět na základě žádosti přiznáno opakovaně.

  Nahoru

  Zpravodajství z UP
  ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

  Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

  Stránka aktualizována: 07. 01. 2011, Daniel Agnew