Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ubytovací stipendium

  Základní informace

  Ubytovací stipendia podle  ust. § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, jsou přiznávána na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

  • mají trvalé bydliště mimo okres Olomouc,
  • studují v prvním akreditovaném studijním programu nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím,
  • nepřekračují standardní dobu studia,
  • studují v  prezenční formě studia.

  Elektronickou žádost podávají studenti po přihlášení na adrese
  https://portal.upol.cz/wps/myportal/StudyingAndTeaching/MyStudies/PersonalData/ 

  Ubytovací stipendia nejsou sociální dávkou ani druhem sociálního stipendia a při jejich poskytování se nepřihlíží k majetkovým poměrům studenta nebo k jiným okolnostem, než které jsou uvedeny ve Stipendijním řádu UP.

  Ubytovací stipendia jsou vyplácena třikrát ročně, zpětně, a to za období říjen až červen příslušného akademického roku. Termíny výplat jsou 18. leden, 18. duben a 18. červenec.

  Informace k ubytovacímu stipendiu v akademickém roce 2016/2017

  Studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium (viz Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci), oznámí údaje potřebné pro vydání Rozhodnutí rektora o přiznání ubytovacího stipendia na první stipendijní období, tj. na období od 1. října 2016 do 31. prosince 2016, a pro jeho výplatu prostřednictvím elektronického formuláře na Portále UP http://portal.upol.cz, a to v termínu od 3. října 2016 do 30. listopadu 2016.

  Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed bankovní účet (pokud ještě není zadán) a pak si podají žádost o ubytovací stipendium. Žádost o ubytovací stipendium je na téže stránce, kde se zadává účet v bance, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Ubytovací stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o ubytovací stipendium uložena!!

  Studentům, kteří potřebné údaje již oznámili v minulém stipendijním období, doporučujeme zkontrolovat nastavení žádosti a také ověřit bankovní spojení. Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit.

  Informace o Rozhodnutí rektora o přiznání/nepřiznání ubytovacího stipendia budou studentům odeslány na jejich univerzitní e-mailovou adresu. Každý žadatel o ubytovací stipendium bude mít k dispozici své Rozhodnutí o ubytovacím stipendiu po přihlášení do portálu http://portal.upol.cz na stránce Moje údaje (Po spuštění Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje nebo pomocí rychlého odkazu Moje studium).

  Upozornění pro studenty 1. ročníků: Pokud jste zapsáni ke studiu na více studijních oborech na jiných VŠ nebo jste zapsáni na více studijních oborech na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) a budete studovat pouze jeden studijní obor na UP, je pro přiznání ubytovacího stipendia na UP potřeba včas ukončit ty studijní obory, které nebude studovat, a to zasláním písemného Oznámení o zanechání studia.  Toto písemné oznámení je nutné poslat v takovém předstihu, aby bylo na studijní oddělení dotyčných vysokých škol/fakult UP doručeno nejpozději do 30. 10. 2016

  V případě souběžně studovaných studijních programů je posuzován termín zápisu do studia a forma studia. Student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve. Pokud je v případě souběžně studovaných oborů student zapsán ke studiu v kombinované formě studia v dřívějším datu než ke studiu v prezenční formě studia, pak mu ubytovací stipendium nemůže být přiznáno!

  Dnem 1. října 2016 nabývá účinnosti norma UP B3-16/6-RR – Ubytovací stipendia na UP na období říjen – prosinec 2016 (PDF)

  Odpovědi na často kladené otázky

  Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia (Odvolání)

  Otázka: Loni jsem si podal(a) odvolání kvůli ubytovacímu stipendiu. Bylo mně vyhověno. Musím letos psát žádost znovu?
  Odpověď: Ano, stipendium se přiznává na stipendijní období, ne tedy na více akademických roků.

  Otázka: Chtěl(a) bych se zeptat, komu a kam mám odeslat žádost o zvážení nepřiznání ubytovacího stipendia.
  Odpověď: Písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia podejte panu rektorovi UP a zašlete ji na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Není předepsaná forma ani žádný formulář žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia, napište ji volnou formou. Musí z ní však být patrné, kdo a o co žádá a musí být vlastnoručně podepsána.

  Otázka: Dne 10.12.2010 jsem podal žádost na přezkoumání věci ohledně ubytovacího stipendia. Chtěl bych se zeptat, jakou formou se dozvím výsledek? Přijde mi domů dopis nebo to najdu někde na portálu UP nebo si mám někde výsledek vyzvednout?
  Odpověď: Písemné rozhodnutí o Vaší žádosti Vám bude zasláno jako doporučená zásilka určená do vlastních rukou na adresu, kterou máte uvedenou ve STAGu

  Nebydlím na kolejích, dojíždím do Olomouce

  Otázka: Nebydlím na kolejích, ale dojíždím do Olomouce, mám nárok na ubytovací stipendium?
  Odpověď: Na přiznání ubytovacího stipendia nemá vliv, jestli student bydlí na kolejích nebo si zařídil v Olomouci soukromé bydlení. Rozhodující je, zdali jeho trvalé bydliště je mimo okres Olomouc a zda splňuje všechny další podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. 

  Otázka: O ubytovací stipendium bych samozřejmě zájem měl, jen nevím, jestli na něj mám nárok. Bydlím v penzionu poblíž Olomouce, jinak bych musel dojíždět každý den asi z 50 km vzdálené vesnice. Na koleje měli nárok prý studenti a studentky z větší dálky. Takže je ubytovací stipendium i pro mě?
  Odpověď: Pokud splňujete podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, a to, že Vaše studium je Vašim prvním bakalářským, magisterským nebo doktorským studiem nebo prvním studiem magisterského studia navazujícího na bakalářské studium, dále Vaše trvalé bydliště není na území okresu Olomouc, Vaše studium probíhá v prezenční formě a ve standardní době studia a o ubytovací stipendium si požádáte, pak na něj máte nárok. 

  Standardní doba studia

  Otázka: Nedokončila jsem třetí ročník z důvodů odložení bakalářské práce, proto prodlužuji o jeden rok, to i z důvodů půlroční zahraniční stáže. Chtěla bych se zeptat, zda budu pobírat ubytovací stipendium.
  Odpověď: Ne, podle platného Stipendijního řádu UP může student dostávat ubytovací stipendium pouze po standardní dobu studia a tu Vy teď už překračujete.

  Stav Čeká se na ověření Matrikou studentů SIMS

  Otázka: Dne 7. 10. 2008 jsem si na portálu podala žádost o ubytovací stipendium a do dnešního dne je můj stav žádosti ve STAGu: Čeká se na ověření Matrikou studentů SIMS. Je to v pořádku, nebo jsem něco zadala špatně? Kdy budu přesně vědět, jestli mi bylo ubytovací stipendium uděleno?
  Odpověď: Vše je v naprostém pořádku. Všechny vysoké školy mají podle zákona povinnost předávat údaje o svých studentech do celostátní databáze studentů, tj. Matriky studentů SIMS. Po zpracování údajů v Matrice studentů (trvá několik týdnů) si každá vysoká škola nahrává údaje o svých studentech zase do své databáze. Tímto způsobem se zjistí, že student studoval před studiem na UP na jiné vysoké škole. Na základě údajů o studentech v Matrice studentů ke dni 31.10. se stanoví nárok studenta na ubytovací stipendium. Aktualizovaný stav žádosti o ubytovací stipendium po nahrání údajů z Matriky studenti uvidí ve STAGu na portálu nejdříve poslední týden v listopadu. Rozhodnutí rektora o přiznání/nepřiznání ubytovacího stipendia bude mít každý student k nahlédnutí v prosinci ve STAGu na portálu po přihlášení na záložce Moje studium a pod ní Moje údaje.

  Přídavky na děti

  Otázka: Nejsem si jista, zda mám na ubytovací stipendium nárok, jelikož nepobírám přídavky na dítě.
  Odpověď: Pobírání přídavků na dítě je nutným předpokladem, nikoliv postačujícím, pro přiznání sociálního stipendia, ale ne ubytovacího! Pro přiznání ubytovacího stipendia musí student splnit podmínky dané Stipendijním řádem UP, a to že:

  a.     je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,

  b.    studuje v prvním akreditovaném studijním programu, nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím; v případě souběžně studovaných akreditovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom akreditovaném studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve; ke studiu, k němuž se student zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, se přitom nepřihlíží.

  c.     nepřekročil standardní dobu studia v aktuálně studovaném akreditovaném studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,

  d.    nemá trvalé bydliště na území okresu Olomouc a

  e.     o přiznání stipendia požádal.

  Stav Neuhrazeno

  Otázka: Chtěla bych se zeptat, proč mám ve složce v portálu napsáno, že mi nebylo uhrazeno ubytovací stipendium (mám v červené kolonce napsáno Neuhrazeno), když mi bylo přiznáno.
  Odpověď: Výplata ubytovacího stipendia by měla být v pořádku. Dokud nejsou platby zaúčtované v účetnictví UP, objevuje se u studentů v portále ve STAGu u stavu platby Neuhrazeno. Nejedná se proto o chybu. Platba je na účet studenta převedena zpravidla o několik dní dřív než proběhne zaúčtování na UP. Pak se objeví ve STAGu na portálu zeleně Uhrazeno. Do té doby jediná možnost, jak zjistit, že peníze jsou na účtu, je přímo se podívat na svůj účet.

  Nepodaná žádost

  Otázka: Chtěl bych se zeptat na to, zda bych mohl ještě zpětně získat ubytovací stipendium za říjen až prosinec, nebo jak bych aspoň mohl získat stipendium za druhý semestr. Pro nedostatek informací jsem si nepodal žádost v termínu a pak už nešla žádost podat elektronicky.
  Odpověď: Bohužel, dle Stipendijního řádu UP není možné přiznat ubytovací stipendium zpětně za předcházející období. Elektronická žádost o ubytovací stipendium se v akademickém roce otvírá ve dvou termínech – od 1.10. – 30.11. daného roku pro stipendijní období říjen – prosinec a od poloviny března do 30.3. daného roku pro stipendijní období leden – červen.  Doporučuji Vám podat žádost o ubytovací stipendium v nejbližším možném termínu.

  Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia

  Otázka: I když jsem si pročetla Stipendijní řád i rozhodnutí rektora o přidělení ubytovacího stipendia, jedna věc mi stále není jasná. V mém rozhodnutí od rektora je napsáno: "Ubytovací stipendium se Vám přiznává na stipendijní období od 1. října 2011 do 31. prosince 2011." To znamená, že já si o ubytovací stipendium budu muset v letním semestru zažádat opět?
  Odpověď: Ne, elektronická žádost je v systému uložena, není potřeba znovu o ubytovací stipendium žádat. Ubytovací stipendium se přiznává na dané stipendijní období (říjen – prosinec daného roku), a pokud se u studenta nezmění podmínky (neukončí nebo nepřeruší studium, nepřestěhuje se do místa studia), což je kontrolováno v centrální matrice studentů, je stipendium přiznáno na další období (leden – červen daného roku) v rámci akademického roku, a pro další stipendijní období je studentům po přihlášení na portále v části Moje údaje zobrazeno rozhodnutí o přiznání stipendia, popř. o nepřiznání stipendia, došlo-li u studenta k výše uvedeným změnám.

  Zadání čísla bankovního účtu

  Otázka: Pořád mně to hlásí chybu, když si zadávám svůj účet v bance ve STAGu.
  Odpověď: První políčko před pomlčkou na záložce na zadávání bankovního účtu slouží předčíslí. Pokud ve Vašem čísle účtu žádné předčíslí není (to by musela být v čísle účtu pomlčka), necháte toto políčko volné a začnete psát do políčka za  pomlčkou. Číslo za lomítkem je kód banky, ten vyberete ze seznamu u údaje Číslo banky.

  Nahoru

  Zpravodajství z UP
  Studuj na UPSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

  Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

  Stránka aktualizována: 07. 01. 2011, Daniel Agnew