Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Přijímací řízení

Akademický rok 2017/2018

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017

Povinnou tištěnou zkrácenou přihlášku ke studiu včetně požadovaných náležitostí (viz níže) je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději 1. března 2017 a zaslat na adresu fakulty:

Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta - studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Administrativní poplatek:

640,- Kč / studijní obor
Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
Konstantní symbol: 379 (pouze při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (na tuto adresu neposílejte tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN
CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE
KOMBCZPP
Druh bankovních poplatků „OUR“.

Nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu,
 • v případě neúčasti, a to z jakéhokoliv důvodu, u přijímací zkoušky.

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky, doplněné o tištěnou zkrácenou přihlášku ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí (viz níže). Bez tištěné zkrácené přihlášky ke studiu řádně doručené na studijní oddělení fakulty je založená e-přihláška neplatná.

Termín přijímací zkoušky: 13. června 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Pokud uchazeč z uvedeného důvodu požádá o přidělení mimořádného termínu přijímací zkoušky, ke zkrácené přihlášce ke studiu přiloží i úřední překlad potvrzení o studiu.

Přijímací zkouška

Je realizována formou písemného testu z  fyziky, chemie a biologie.

Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní obory, Všeobecné lékařství i Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní obory vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro obor Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro obor Zubní lékařství.

Pro každý obor je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, bude v průběhu měsíce dubna 2017 zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, dovolené pomůcky a další).

Odvolací řízení

Nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil uchazeč plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana podat odvolání. Odvolání se podává děkanovi fakulty. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. 

Odvolací řízení pro akademický rok 2017/2018 bude ukončeno počátkem měsíce září 2017. Všichni uchazeči, kteří podají odvolání, budou v zákonné lhůtě o výsledku šetření informováni písemnou cestou.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

Náhled do testů

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Ubytování

Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Nahoru

Náležitosti zkrácené e-přihlášky ke studiu

1) Doklad o provedení úhrady administrativního poplatku. Není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou.

2) Potvrzení správnosti středoškolského prospěchu:

 • Maturující uchazeči budou mít prospěch ověřený střední školou uvedený na tištěné zkrácené verzi e-přihlášky. Průměrná hodnota prospěchu za jednotlivé ročníky se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčení (mimo chování). U čtyřletých středních škol se započítají výsledky za druhé pololetí 1. – 3. ročníku a první pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia. Výsledek maturity se do celkového průměru nezapočítává.
 • Uchazeči splňující podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky přiloží žádost o přijetí bez vykonání přijímací zkoušky a střední školou potvrzený katalogový list (výpis absolvovaných předmětů).
 • Absolventi středních škol přiloží pro ověření prospěchu fotokopie vysvědčení za poslední čtyři roky střední školy včetně maturitního (fotokopie nemusí být úředně ověřeny). Potvrzení střední školy o správnosti uvedených údajů na tištěné zkrácené přihlášce ke studiu není vyžadováno, platí pouze pro maturující studenty středních škol. Průměrná hodnota prospěchu za jednotlivé ročníky posledních čtyř let střední školy se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčeních (mimo chování) za druhé pololetí. Výsledek maturitní zkoušky se do žádného z průměrů nezapočítává.
 • Uchazeči maturující v zahraničí (mimo uchazeče ze Slovenské republiky) v den konání přijímací zkoušky odevzdají úředně ověřený doklad o nostrifikaci svého maturitního vysvědčení. Toto neplatí pro uchazeče ze zemí s uzavřenou smlouvou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání (viz přehled platných smluv na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv).

3) Lékařské potvrzení nepožadujeme.

4) Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, přiloží lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (viz www.cps.upol.cz).

Nahoru

Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky

Magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství,
Zubní lékařství

 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky přijmout maximálně 130 studentů (100 na obor Všeobecné lékařství, 30 na obor Zubní lékařství, číslo vždy vyjadřuje následný reálný stav studentů daného oboru).
 2. Uchazeč musí být ve studijním roce 2016/2017 studentem posledního ročníku střední školy v České republice v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.
 3. Celkový průměrný prospěch ze všech předmětů za celou dobu studia je nižší nebo roven 1,10. Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčení (mimo chování). U čtyřletých středních škol se započítají výsledky za druhé pololetí 1.–3. ročníku a první pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia. Výsledek maturity se do celkového průměru nezapočítává.
 4. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů (fyzika, chemie, biologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia. Za celou dobu studia nebyl z uvedených předmětů klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře).
 5. V souladu s bodem 3 bude vytvořeno pořadí a uchazeči do maximálního počtu stanoveného v bodě 1 obdrží písemné oznámení o navržení přijetí ke studiu. Uchazečům mimo stanovenou hranici pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky bude ve stanoveném termínu zaslána pozvánka k jejímu vykonání. Vyhodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, bude počátkem měsíce dubna 2017 dostupné na webové adrese http://www.lf.upol.cz/menu/uredni-deska/prijimaci-rizeni/.
 6. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky doloží maturitní vysvědčení v termínu stanoveném děkanem fakulty, na jehož základě bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Nahoru

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 10. 2016, Tomas Kopecny